اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل سه شنبه 28 دی 1395
تعرفه های درمان

سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی دربخش غیردولتی درسال 1387

بسمه تعالی
" با صلوات بر محمد و آل محمد "

وزارت رفاه و تامین اجتماعی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – وزارت رفاه و تامین اجتماعی

وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه پایه ،همگانی وتوسعه پزشک خانواده با استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت بند (3) تصویب نامه شماره 18360 بند 39652 هـ مورخ 11/2/1387 تصویب نمودند .
1- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی دربخش غیردولتی درسال 1387به شرح ذیل تعیین میگردد.

الف – ویزیت پزشکان :
1- ویزیت پزشکان عمومی چهل و یک هزار ریال
2- ویزیت پزشکان متخصص شصت و هشت هزار ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص هشتاد و پنج هزار ریال
4- ویزیت روانپزشکان هشتاد و پنج هزار ریال
تبصره – متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ده دقیقه برای پزشکان متخصص حداقل پانزده دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص و روانپزشک حداقل بیست دقیقه تعیین میگردد.

ب – سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی:
1- ضریب تعرفه داخلی یازده هزار ( 000/11) ریال
2-ضریب تعرفه بیهوشی هفتاد وپنج هزار ( 000/75) ریال
3- ضریب تعرفه جراحی یکصد و سی و دو هزار ( 000/132) ریال
4- ضریب تعرفه دندانپزشکی دو هزار و هشتصد ( 800/2) ریال
5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی دو هزار (000/2) ریال
6- ضریب تعرفه فیزیوتراپی تخصصی دو هزار وپانصد ( 500/2) ریال

2- به استناد بند (الف) ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی بیمه های تکمیلی تجاری وغیرتجاری مجاز به عقد قرارداد بیش از سقف تعرفه های مندرج در این تصویب نامه نخواهند بود.
تبصره – بیمه مرکزی ایران به استناد مواد (2) و (3) و (5) آئین نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 192444/ت 34662ک مورخ 27/11/86 موظف به پیگیری نظارت برحسن اجرا و ارائه گزارش مربوط به شورای عالی بیمه خدمات درمانی خواهد بود.
3- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابع با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و درسقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان ویک نماینده از سازمانهای بیمه گر پایه استان ( مدیرکل بیمه خدمات درمانی مدیر درمان تامین اجتماعی وغیره ) تعیین و پس ازتائید استاندار توسط استانداری اعلام می شود.
تبصره – در استانهایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش غیر دولتی درمنطقه خواهد بود که هماهنگی لازم را با دانشگاه / دانشکده های دیگر موجود در استان انجام خواهد داد.
4- به سر جمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی بخش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 5255/ت 30528هـ مورخ 10/2/1383 حداکثر تا پنچاه درصد به طوری که خدمات آزمایشگاهی تشخیصی طبی پنجاه درصد ژنتیک سی درصد و پاتولوژی پنجاه درصد رشد نماید.
5- به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 5255ت 30528 هـ مورخ 10/2/83 حداکثر تا پنجاه درصد به طوری که تعرفه خدمت رادیولوژی پنجاه درصد سونوگرافی سی درصد ، سی تی اسکن پنجاه درصد ، ام آر آی صفر درصد و اسکن ایزوتوپ پنچاه درصد رشد نماید.
6- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ ) به شرح جدول ذیل می باشد. ارقام به ریال
---- یک تختی دو تختی سه تختی تحت روان تخت نوزادان تخت سوختگی تحت PCCU تخت CCU تخت ICCUوNICU
درجه یک 850000 730000 600000 490000 540000 1310000 800000 940000 1450000
درجه دو 680000 585000 480000 390000 430000 105000 640000 750000 1160000
درجه سه 510000 440000 360000 295000 325000 790000 480000 565000 870000
زیراستاندارد340000 290000 440000 200000 220000 525000 320000 380000 580000
7- سقف تعرفه حق فنی داروخانه ها درصورت رعایت مفاد دستورالعمل نحوه دریافت حق فنی داروخانه به شرح ذیل تعیین می گردد
الف – برای نسخه هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از سی هزار ریال می باشد مبلغ به سه هزار ریال بعنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین میگردد.
ب – برای نسخه هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از سی هزار ریال می باشد مبلغ چهارهزار ریال بعنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین میگردد.
پ – حق فنی ارائه داروهای بدون نسخه (O.T.C) پانزده درصد مبلغ کل دارو وحداکثر تا دو هزار ریال می باشد.
ت – برای داروخانه های شبانه روزی به ازای پذیرش نسخه ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد ده درصد به مبالغ فوق افزوده می شود.
8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است باهمکاری وزارت رفاه وتامین اجتماعی سازو کار نظارت براجرای تعرفه های این تصویب نامه را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و به دانشگاهها ، دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وسازمانهای بیمه گریا به سراسر کشور ابلاغ نمایند.
9- تعرفه های مندرج در این تصویب نامه به عنوان اصلاحیه تعرفه های اعلامی توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش غیردولتی بوده و برای کلیه مبادی ذیربط لازم الاجرام می باشد.
متن تصویب نامه در تاریخ 8/3/87 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به: دفترمقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه ، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دفترمعاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، اداره کل حقوقی ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها وموسسات دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، بیمه مرکزی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفترهیئت دولت ابلاغ می شود.

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1387

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور
موضوع اصل 127 قانون اساسی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت اموراقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظات راهبردی رئیس جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای انجام امور اجرایی مربوط به بخش درمان که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 149417/ت 370 هـ مورخ 14/9/1386 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود .
1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1387 به شرح ذیل تعیین میگردد :

الف – ویزیت پزشکان بخش دولتی:
1- ویزیت پزشکان عمومی بیست و سه هزار و پانصد ( 23500) ریال
2- ویزیت پزشکان متخصص بیست و هشت هزار ( 28000) ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصصی و روانپزشکان سی و پنج هزار ( 35000 ) ریال

ب – میزان پرداختی سازمانهای بیمه گر برای ویزیت استاندان ، دانشیاران و استاد یاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی ( مشروط به ویزیت مستقیم بیمار ) براساس درجه علمی آنان 106 برابر ، 1045 برابر و 1035 برابر نسبت به تعرفه های جزء ( الف ) خواهد بود.
ارقام به ریال
ویزیت استاد یار دانشیار استاد
متخصص سهم سازمان 400/30 سهم سازمان 600/31 سهم سازمان 600/36
سهم بیمه شده 400/8 سهم بیمه شده 400/8 سهم بیمه شده 400/8
جمع کل 800/38 جمع کل 000/40 جمع کل 000/45
فوق تخصص سهم سازمان 300/37 سهم سازمان 600/38 سهم سازمان 800/44
سهم بیمه شده 500/10 سهم بیمه شده 500/10 سهم بیمه شده 500/10
جمع کل 800/47 جمع کل 100/49 جمع کل 300/55
تبصره 1- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد تعرفه های مصوب در جزء‌(الف) می باشد .
تبصره 2- اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که بصورت تمام وقت در مراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند دستورالعمل این بند توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- ویزیت اعضای هیئت علمی که بصورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می باشند ، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء "ب" بند (1) این تصویب نامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است .

ج – ضرایب تعرفه های خدمات درمانی
1- ضریب تعرفه داخلی سه هزار و ششصد ( 3600) ریال
2- ضریب تعرفه بیهوشی بیست و یک هزار ( 21000) ریال
3- ضریب تعرفه جراحی سی و هفت هزار ( 37000) ریال
4- ضریب تعرفه دندانپزشکی یک هزار و چهارصد ( 1400) ریال
5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی یک هزار و پانصد ( 1500) ریال
تبصره 1- در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی ، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط ، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند ، ضریب تعرفه ، یک هزار و هشتصد ( 1850) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.
تبصره 2- تعرفه ضریب داخلی ، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها درقسمت حق الزحمه نیروی انسانی درمورد پزشکان هیئت علمی که بصورت تمام وقت جغرافیایی دربیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیزتعرفه خدمات متخصصان پزشکی ( ضریب داخلی ، جراحی وبیهوشی ) در مناطق محروم تا دوبرابر ارقام مندرج در جزء "ج" تعیین می شود . دستورالعمل مربوط توسط وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی تهیه خواهد شد .
د – به سر جمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی بخش دولتی برای سال 1387 ، پنج درصد به تعرفه های مصوب هیئت وزیران در سال 1386 اضافه خواهد شد.
هـ به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی ، برای سال 1387 پنج درصد به تعرفه های مصوب هیئت وزیران در سال 1386 اضافه خواهد شد مشروط براینکه رشد تعرفه های سونوگرافی پنج در صد ، رادیولوژی پنج درصد ، اسکن ایزوتوپ بیست درصد ، رادیوتراپی بیست درصد ، CTscan پنج درصد و MRI بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد.

و – هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستانهای بخش دولتی با چهارده درصد رشد نسبت به سال 1386 به شرح جدول ذیل می باشد.
---- یک تختی (دوبرابر سه تختی) - دو تختی (یک ونیم برابر سه تختی) - سه تختی و بیشتر - نوزاد سالم (نصف سه تختی) - نوزاد بیمار(70درصد سه تخته)
درجه یک 290000 - 217500 - 145000 - 72500 - 101600 -
درجه دو 232600 - 174400 - 116300 - 58100 - 82800 -
درجه سه 174200 - 130700 - 87100 - 43500 - 61800 -
درجه چهار 139500 - 104500 - 69700 - 34800 - 49400 -

---- تخت بیمار سوختگی - تخت بیمار روانی - تخت بخش سی سی یو - تخت بخش پست سی سی یو - تخت بخش آی سی یو
درجه یک 434800 - 122900 - 336400 - 264400 - 673100
درجه دو 348300 - 98700 - 270000 - 211100 - 539700
درجه سه 259800 - 73200 - 201600 - 157800 - 402900
درجه چهار 207800 - 58600 - 161300 - 126200 - 322300
* همراه در اتاق یک تختی معادل سه تختی می باشد ارقام به ریال می باشد

تبصره 1- پرداخت سازمانهای بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر بخش دولتی خواهد بود.
تبصره 2- تعرفه اعمال جراحی شایع ( گلوبال ) براساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 3- وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براساس ضوابط مصوب ، مجموعاً تا ظرفیت سه هزار تخت را به عنوان بخشهای منتخب از بین دانشگاههای علوم پزشکی و سایرسازمانهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی ( نظیر سازمان تامین اجتماعی ) انتخاب و به سازمانهای بیمه گر معرفی می کنند تعرفه اقامت در این بخشها معادل 69/1برابر هزینه های اقامت دربخش دولتی تعیین می گردد. پرداخت سازمانهای بیمه گر به واحدهای طرف قرارداد بر مبنای 69/1 برابرهزینه اقامت دربخش دولتی سه تخلی خواهد بود ( فرانشیز دریافتی از بیماران در بخشهای نمونه براساس تعرفه های مصوب هزینه اقامت دربخش دولتی بوده ومابه التفاوت آن به عنوان تخفیف بیمارستان منظور می شود.)

ز – کلیه ارقام حاصل از رشد های اعلام شده به درصد در جزء های (د) و (هـ) این تصویب نامه تا دو رقم قابل گرد کردن بوده که دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی نسبت به این امر اقدام خواهد نمود.
2- فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1387 به شرح زیر تعیین می شود:
الف – فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش بستری برای بخش دولتی ده درصد
ب – فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی دولتی سی درصد
3- نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1387 برابر پنجاه و پنج هزار (000/55) ریال تعیین میگردد.
4- سهم کارکنان دولت از سرانه معادل یک سوم حق سرانه منظور و ملاک محاسبه خواهد بود.
5- معادل دو نهم حق سرانه برای افراد تبعی درجه 2 افزوده و مضاف بر حق سرانه مصوب دریافت می شود ( به استثنای فرزند سوم به بعد)
6- ادامه پوشش بیمه ای جهت آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند ، درصورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه 2 بلامانع است .
7- در جهت بهره مندی عادلانه بیمه شدگان از خدمات مطلوب بیمه ای ، شورای عالی بیمه خدمات درمانی موظف است تا قبل از پایان سال 1387 آخرین تغییرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد بیمه همگانی را تهیه و جهت اجرا به کلیه مبادی ذیربط ابلاغ نماید.
8- مفاد این تصویب نامه از اول فروردین سال 1387 قابل اعمال و لازم الاجرا می باشد.
9- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 62456/ت 37657 هـ مورخ 23/4/1386 می باشد.

پرویزداودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دفترمعاون اول رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ، معاونت حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها وموسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.