اموراداری

اهم اقدامات اداره کل امور اداری

الف- ساماندهی نیروها :
- استخدام ، تبدیل وضع نیروهای قراردادی خرید خدمت و کارمعین به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در اجرای آرای دیوان عدالت اداری با مکاتبات و مراجعات متعدد منظم و پیگیر به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
- اخذ و اختصاص شماره مستخدم برای کارمندان تبدیل وضع یافته به تعداد 900 نفر از طریق مکاتبات و مراجعه متعدد به امور اطلاعات و آمار اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
- ساماندهی اشتغال و تبدیل وضع فرزندان شهید و جانبازبه استناد جزء (ک) بند 7 قانون بودجه سال 89 کل کشور و ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/74 مجلس شورای اسلامی از غیررسمی به رسمی آزمایشی در اجرای ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن پس از تأیید گزینش و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.
ب- اتوماسیون اداری:
- مراجعه به شرکتهای نرم افزاری متخصص در اتوماسیون اداری سازمانها جهت بررسی سیستمهای موجود و قابل استفاده در امور اداری برای خرید نرم افزار مناسب اداری متناسب با نیازهای سازمان.
- برگزاری جلسات مداوم و منظم در دفتر رایانه و مدیریت اطلاعات در جهت رفع ایرادات اتوماسیون فعلی و بهبود کارآیی آن و ارائه پیشنهادات و نیازهای امور اداری برای پیش بینی در اتوماسیون.
- تکمیل سیستم اتوماسیون اداری برای برقراری فوق العاده بدی آب و هوا ،‌ارتقاء طبقه شغلی و ...
ج- تفویض اختیاردر موارد اداری و استخدامی کارکنان سازمان به استانها:
در اجرای اصلاحیه کارگروه ستاد تنظیم بازار ، در تاریخ 24/5/90 طی بخشنامه شماره 125/300 از سوی معاونت اداری و مالی سازمان و به منظور کاهش تمرکز و ایجاد توسعه و تحول در سازمان مقرر گردید تا قسمتی از امور اداری و استخدامی به واحدهای استانی محول گردد. لذا در اجرای اصلاحیه ماده 6 آئین نامه سازمان و پیرو تفویض اختیار وزیرمحترم دادگستری ، موارد ذیل تفویض گردید تا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها اقدام گردد.
- مکاتبات و استعلامهای پرسنلی .
- مکاتبه و استعلام نظر مستقیم با مراجعی همچون گزینش و ... .
- به کارگیری نیرو در حدود ضوابط و مقررات و اعتبارات .
- برگزاری آزمون عمومی و اجرای مقدمات بکارگیری در صورت صدور مجوز از ناحیه مسئولین سازمانی و استانی .
- صدور احکام کارگزینی .
- اجرای آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری .


د- تهیه الگوی شرح فعالیتهای اداری
در این الگو شرح فعالیت های اداری و مدت زمان اجرای هر فعالیت به منظور استاندارد سازی مشاغل و اضافه کار پرداختی به کارکنان ستادی تنظیم گردید و طی نامه شماره 2961/320 مورخ 2/6/90 به مدیران کل اجرایی سراسر کشور بخشنامه گردید تا با بهره گیری از آن و تنظیم استاندارد کاری هر یک از کارشناسان و کارکنان ادارات کل و شهرستانهای تابعه در اجرای دقیق مفاد آن اقدام نمایند .
ه- برقراری فوق العاده خاص در احکام ریالی کارکنان سازمان:
در اجرای تبصره ذیل ماده 15 اصلاحیه آئین نامه سازمان ،‌موضوع تصمیم نامه شماره 241023/ت46072/ن مورخ 25/10/89 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار و بر اساس نظام نامه شماره 49119 / 89102 مورخ 9/11/89 وزیر محترم دادگستری ، فوق العاده خاص ( فوق العاده ماده 15) برحسب سابقه و مدرک تحصیلی و درجات شهرستانهای محل اشتغال کارمندان از تاریخ 1/11/89 برای کارکنان اداری تا 60 درصد حقوق ثابت و ‌برای رؤسای شعب و مدیران کل تا سقف 100 درصد برقرار و اجرا گردید.
و- ساماندهی نیروهای انتقال یافته از کلان شهر تهران و کلانشهرها به استانهای دیگر در اجرای آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران و کلانشهرها به سایر شهرها به شماره 262747/44186 مورخ 27/12/88 :
- اخذ تعهد محضری 10 ساله مبنی بر خدمت در محل منتقل شده .
افزایش حق شاغل در احکام ریالی کارکنان انتقال یافته به میزان 75 درصد حق شغل برای کارکنان رسمی و پیمانی و افزایش 20 درصد مبلغ قرارداد کارکنان قراردادی .
اعطای هزینه جابجایی .
ز- تطبیق وضعیت حقوقی کارکنان سازمان از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری:
در تاریخ 26/2/88 جلسه کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بند 13 فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دفتر معاونت اداری و مالی سازمان تشکیل و در خصوص موارد محوله به کمیته مذکور بمنظور تطبیق وضعیت حقوق و مزایای کارمندان سازمان با قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ تصمیم گردید .
ضمنا" در خصوص اعطای امتیاز فوق العاده مدیریت به روسای شعب ،‌تجدید نظر ، روسای شعب عالی تجدید نظر عالی و قاچاق کالا و ارز مستقر در ستاد مرکزی ،‌اعضای شعب تجدید نظر عالی و قاچاق کالا و ارز مستقر در ستاد مرکزی ،‌رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ،‌رؤسای شعب تجدید نظر مستقر در مراکز استانها ، رؤسای شعب بدوی مستقر در مراکز استانها ، ‌رؤسای شعب بدوی مرکز استان یا شهرستانها که با حفظ سمت بعنوان رئیس گلوگاهی نیز انجام وظیفه می نمایند و سایرمشاغل مدیریتی ، سرپرستی و همتراز بشرح جداول مربوطه اتخاذ تصمیم گردید .
ح- برگزاری دوره آموزشی مسوولین امور اداری در آذرماه سال 89 در شیراز:
در این دوره که با همکاری دفتر آموزش سازمان و سایر همکاران برگزار گردید و دوره بسیار موفقی بود طی آشنا ساختن کلیه همکاران شاغل در امور اداری ادارات کل سراسر کشور با قانون مدیریت خدمات کشوری و بحث و بررسی مسائل و مشکلات اموراداری استانها قدم مهمی در جهت همکاری فعالانه سایر ادارات کل در امور و مسائل اداری برداشته شد و باب جدیدی در بهبود سطح عملکرد اموراداری استانها و تحول اداری گسترده شد.
ط– تبدیل وضع به پیمانی یا رسمی کارمندان حائز شرایط تا قبل از بخشنامه 1/12/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ی- تهیه و صدور احکام کسر موضوع ماده 6 تسهیلات مناطق کمتر توسعه یافته سراسر کشور
ک– تهیه قرارداد جدید تحت عنوان حق الزحمه ای برای ستاد مرکزی و استانها
ل – بازبینی پرونده های پرسنلی و تکمیل استعلامهای لازم
م - تنظیم و صدور قرارداد حق الزحمه ای بین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان مسکن بعنوان طرف قرارداد به تعداد 80 نفراز تاریخ 15/6/90

ن- ثبت وتأیید اطلاعات فردی وحقوقی کلیه پرسنل سازمان در سایت karmandiran