اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل جمعه 19 آذر 1395


 

به پورتال سازمان تعزیرات حکومتی(استان قزوین) خوش آمدید
اخبار و تازه ها
 
اخبار استان قزوین

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل سیگار در این استان خبر داد.

با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی بیش از 500 باکس انواع سیگار کشف شد. سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش از000 000 170ریال (یکصدو هفتاد میلیون ریال ) جریمه نقدی در حق دولت محکوم نمود.

07:58:12 1395/09/17

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق انواع البسه خارجی در این استان خبر داد.

با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی نزدیک به300 ثوب انواع البسه خارجی خارجی کشف شد.سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 000 000 34ریال (سی وچهار میلیون ریال )) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود
07:55:42 1395/09/17

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق مواد غذایی انرژی زا در این استان خبر داد

با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی آن مقادیر مختلفی از انواع مواد غذایی انرژی زا خارجی قاچاقکشف شدسپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت000 000 29ریال (بیست ونه میلیون ریال ) جریمه نقدی در حق دولت محکوم نمود.

12:37:08 1395/09/15

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق البسه مستعمل در این استان خبر داد.

با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی نزدیک به 150 کیلوگرم البسه مستعمل خارجی کشف شدسپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ000 000 49 ریال (چهل و نه میلیون ریال ) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

10:56:14 1395/09/14

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق لوازم خانگی در این استان خبر داد.

با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی نزدیک به 6000 انواع لوازم خانگی کشف شدسپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت 000 000 66 ریال (شصت و شش میلیون ریال) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

13:45:16 1395/09/13

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق البسه در این استان خبر داد.
با دریافت گزارش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن در طی بازرسی نزدیک به 1200ثوب انواع البسهکشف شدسپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ 000 200 98ریال (نودو هشت میلیون و دویست هزار ریال ) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود
08:47:37 1395/09/11

محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق موتور سیکلت در این استان خبر داد.

ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین با دریافت گزارش مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق موفق به کشف آن شدند .سپس پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد. شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت بپرداخت مبلغ 000 000 176 ریال (یکصدوهفتادو شش میلیون ریال ) جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

13:02:36 1395/09/07

جناب آقای دکتر فرشباف معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع تعزیرات حکومتی در جلسه اداری مورخ 4/9/ 95اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین حضور یافتند.

این نشست در فضایی صمیمی با حضور کلیه پرسنل اداره کل و ادارات تابعه در دفتر مدیریت برگزار گردید.

جناب دکتر فرشباف با تشکر از مدیر کل جناب آقای احمدی جهت بر گزاری جلسه وضمن قدر دانی ازتمامی موفقیت های کسب شده توسط اداره کل تعزیرات قزوین در سطح کشور واستان به تاثیر گذاری این اداره کل درتصمیمات استانی اشاره کردند .

ایشان با اشاره به ابهامات حاضر در خصوص تبدیل وضعیتها اولین اقدام اصلاحیشان را در اصلاح ساختار تبدیل وضعیتها عنوان کردند و قول رفع تمام این مشکلات رادر سازمان تعزیرات حکومتی تا پایان سال جاری در اداره کل تعزیرات قزوین دادند.

08:18:18 1395/09/06
 
دکتر جمشیدی در دیدار با کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی البرز مطرح کرد؛
آغاز طرح کشوری نظارت بر آرایشگاه های زنانه از هفته آینده
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی البرز از آغاز طرح ملی بررسی و نظارت وضعیت آرایشگاه های زنانه در هفته آینده خبر داد.
19:24:11 1395/09/17
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در شورای قضایی استان البرز:
لایحه تفکیک تخلف از جرم در برنامه ششم سال جاری مصوب می‌شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در شورای قضایی استان البرز با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقدان یک فرماندهی واحد است، گفت: لایحه تفکیک تخلف از جرم در برنامه ششم سال جاری مصوب می‌شود.

14:39:08 1395/09/17
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش حقوق شهروندی استان البرز:
صدور قرارهایی که محدودکننده آزادی است، به حداقل برسد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: تضییع حقوق و محدود کردن آزادی‌های مردم درست نیست حق نداریم آزادی مردم را سلب کنیم باید صدور قرارهای مثل بازداشت که محدودکننده آزادی است به حداقل برسد.

11:43:08 1395/09/17
دکتر جمشیدی در جمع خبرنگاران در کرج:
سامانه ۱۳۵ در سازمان تعزیرات حکومتی بهره‌برداری می‌شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در ۳ هفته آینده سامانه ۱۳۵ در سازمان تعزیرات حکومتی بهره‌برداری می‌شود، افزود: با راه اندازی این سامانه نیاز به مراجعه حضوری کمتر می‌شود و مراجعین می‌توانند در سامانه شکایات خود را ثبت کنند.

10:44:58 1395/09/17
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار استاندار البرز:
رسیدگی الکترونیکی پرونده‌ها در سازمان تعزیرات پیگیری می‌شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حال فراهم کردن رسیدگی در بستر الکترونیکی برای تسریع بیشتر در امور هستیم.

10:22:09 1395/09/17

دیدار رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با نماینده ولی فقیه در استان البرز

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام‌جمعه کرج دیدار کرد.

09:16:22 1395/09/17

بازدید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از سامانه 135

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از وضعیت فعالیت سامانه 135 بازدید کرد.

17:38:13 1395/09/16
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1395/09/18
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.