شنبه 31 شهریور 1397
تعزیرات استان همدان
| |
ارتباطات اداره کل
اداراتی که تعزیرات حکومتی استان همدان با آنها در ارتباط استاستانداری

- فرمانداری
- گمرک
- سازمان بازرگانی استان-معاونت بازرسی ونظارت
- مرکز بهداشت
- دانشگاه علوم پزشکی
- سازمان فروش وجمع آوری اموال تملیکی
- دخانیات