شنبه 31 شهریور 1397
تعزیرات استان همدان
| |
وظایف سازمان
1 - صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی در بخش تخلفات اقتصادی ودولتی
الف -صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی و کارگاهها و کارخانجات صنعتی، با عناوین تخلفات گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب در کسب ، احتکار ، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، نداشتن پروانه بهره برداری ، فروش اجباری ،عدم اعلام موجودی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی .
ب -صلاحیت رسیدگی به تخلفات شرکت های خصوصی با عناوین تخلفات گرانفروشی ،کم فروشی و تقلب ، عدم نصب نرخنامه ، عدم صدور فاکتور ، عرضه خارج از شبکه ، عدم اعلام موجودی ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع .
ج - صلاحیت رسیدگی به تخلفات ادارات وشرکتهای دولتی که به ارائه کالا و خدمات می پردازند با عناوین تخلفات اخذ مازاد بر تعرفه ، عدم نصب نرخنامه ، فروش اجباری .
د -صلاحیت رسیدگی به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و وابسته به آنها وبرخی از مراکزی که زیرمجموعه صنف قرار نمی گیرند با عناوین تخلفات گرانفروشی ( اخذ مازاد بر تعرفه ) ، عدم نصب نرخنامه وغیرو
 
2- صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی در بخش تخلفات بهداشت،دارو ودرمان
یکی از صلاحیتهای سازمان، رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی ودارویی ودرمانی است.نظر به تعدد جرائم بخش اموربهداشتی ومراجع رسیدگی، آن بخش از جرائم که درقانون تعزیرات حکومتی بدان رسیدگی میشود عبارتند از:
عرضه وفروش کالای غیر بهداشتی– عدم رعایت بهداشت محیط– عدم رعایت فرمول ساخت مواد غذایی و بهداشتی- تولید مواد غذایی وبهداشتی بدون پروانه ساخت- عدم نظارت مسئول فنی در امر تولید - عدم درج برچسب اطلاعاتی ازقبیل تاریخ ساخت وانقضا- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی- ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی- اخذ وجه اضافه برتعرفه(زیرمیزی)- گرانفروشی دارو توسط داروخانه- عدم درج قیمت دارو روی نسخه و ممهور ننمودن نسخه- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی- گرانفروشی لوازم بهداشتی ، آرایشی ، شیر خشک ، غذایی کودک و لوازم مصرفی پزشکی توسط داروخانه- تعطیل غیر موجه مطب ، یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی- نگهداری ، عرضه یا فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته توسط داروخانه
 
3- صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی در بخش تخلفات قاچاق کالاوارز
با توجه به جدی بودن بحث مبارزه با قاچاق کالا وارز که بعنوان یک معضل بزرگ در جامعه نمود یافته است دولتمردان وسیاستگذاران را برآن داشته تا با تاسیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری اقدام نمایند از این رو با توجه به عضویت سازمان تعزیرات حکومتی دراین ستاد وتلاشهای مستمر وپیگیر سازمان درامر مبارزه با قاچاق کالا وارز صلاحیتهای بیشتری به این سازمان محول گردیده وصلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق بطور مشروط ومنحصر به گلوگاههای مصوب شورای امنیت کشور به سازمان تعزیرات تفویض گردیده است. سازمان تعزیرات حکومتی مصمم است تا با هماهنگی وهمکاری مراجع ذیربط نسبت به افزایش شعب گلوگاهی اقدام نماید وبا این راهکار درجهت مبارزه بیشتر با عمل قاچاق ومرتکبین آن گام بردارد.به همین منظور در15 استان مرزی وقاچاق خیز کشور بیش از 20 شعبه گلوگاهی تاسیس واحیا گردیده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی نوپا و بااستفاده از نیروهای کارآمد مجرب وتوانمند موفقیت‌های چشمگیری رادر رابطه با صلاحیتهای اعطایی داشته است