Alternate Text
جمعه 27 فروردین 1400- 21:04
ارتباطات سازمانی
 • در ارتباط با وظایف قانونی سازمان تعزیرات حکومتی دیگر ارگانهای دولتی که ذیلا توضیح داده می شود با سازمان همکاری تنگاتنگ دارند .
 • سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که بعنوان یکی از همکاران سازمان در طرح تعزیرات حکومتی که پرونده های مرتبط با تخلفات اقتصادی در بخش کالا و خدمات توسط همین سازمان تشکیل و پس از انجام امور کارشناسی جهت رسیدگی ، صدور رای و اجراء به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می نمایند .
 • وزارت بهداشت و درمان در ارتباط با تشکیل پرونده های بهداشتی و کارشناسی پرونده های ذیربط
 • دانشگاه علوم پزشکی در ارتباط با تشکیل پرونده های دارو و درمان و کارشناسی پرونده ها
 • سازمان دامپزشکی در ارتباط باتشکیل پروند های مرتبط با امور دام
 • نیروی انتظامی در ارتباط با پرونده های قاچاق کالا
 • گمرکات کشور در ارتباط با پرونده های قاچاق کالا
 • وزارت اطلاعات در ارتباط با پرونده های قاچاق ارز
 • سازمان شیلات در ارتباط با پرونده های قاچاق آبزیان
 • سازمان دخانیات در ارتباط با پرونده های دخانی
 • زمان میراث فرهنگی در ارتباط با پرونده های قاچاق آثار باستانی
 • ارتباط با پرونده های پیمانسپاری و عدم ایفای تعهدات