شنبه 2 مرداد 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
ماموریت ها و شاخص ها

                                                                                 

سند تحول قضایی 

2رأی وحدت رویه شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
رأی وحدت رویه شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به شرح زیر ابلاغ شد.
با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

متن کامل رأی را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 
 نحوه‌ رسیدگی و صدور رأی در پرونده‌های قاچاق صاحب متواری، بلاصاحب و مجهول‌المالک
 
 
نحوه رسیدگی و صدور رای در پرونده های قاچاق 1
نحوه رسیدگی و صدور رای در پرونده های قاچاق 2
 
 
نحوه رسیدگی و صدور رای در پرونده های قاچاق 3
 
نحوه رسیدگی و صدور رای در پرونده های قاچاق 4
 نحوه رسیدگی و صدور رای در پرونده های قاچاق 5
ضرورت رعایت تشریفات گمرکی در ورود کالا و ارز 1
ضرورت رعایت تشریفات گمرکی در ورود کالا و ارز 2
 

مدیران کل محترم ستادی  اجرایی تعزیرات حکومتی سراسر
مدیران کل محترم ستادی  اجرایی تعزیرات حکومتی سراسر 2 

 
مرجع صلاحیت دار جهت تبدیل جزای نقدی به حبس در پرونده های قاچاق کالا و ارز صادره از شعب تعزیرات حکومتی
 
نظریه مشوریتی جهت تبدیل جزای نقدی به حبس
 
 
نظریه مشوریتی جهت تبدیل جزای نقدی به حبس 2
 
 
تعبین مصادیق افراد و اشخاص مشمول قانون نظام صنفی با استناد به مقررات مواد 90 و 91
تعبین مصادیق افراد و اشخاص مشمول قانون نظام صنفی با استناد به مقررات مواد 90 و 91
مبنای محاسبه سال در مواد 57 به بعد قانون نظام صنفی
مبنای محاسبه سال در مواد 57 به بعد قانون نظام صنفی
دستورالعمل تقسیط جزای نقدی محکومین سازمان تعزیرات حکومتی
دستورالعمل تقسیط جزای نقدی محکومین سازمان تعزیرات حکومتی  1
دستورالعمل تقسیط جزای نقدی محکومین سازمان تعزیرات حکومتی  2 
دستورالعمل تقسیط جزای نقدی محکومین سازمان تعزیرات حکومتی  3 
دستورالعمل تقسیط جزای نقدی محکومین سازمان تعزیرات حکومتی  4 

مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به تخلفات
عنوان نظریه:
تقلیل و یا تخفیف مجازات مقرر در رای شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر
تقلیل و یا تخفیف مجازات مقرر در رای شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر 1
 تقلیل و یا تخفیف مجازات مقرر در رای شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر2


دستور العمل پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومین سازمان تعزیرات حکومتی 
 
دستور العمل پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومین سازمان تعزیرات حکومتی 1 
 
 دستور العمل پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومین سازمان تعزیرات حکومتی 2
 
 
 دستور العمل پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومین سازمان تعزیرات حکومتی 3
 


 
دستور العمل پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومین سازمان تعزیرات حکومتی 4
  
دستور العمل پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومین سازمان تعزیرات حکومتی 5
 
دستور العمل پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومین سازمان تعزیرات حکومتی 6