شنبه 25 مرداد 1399
| |
تاریخ 1399/05/08         ساعت 10:01:27     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران قطعی شدن جریمه 6 میلیاردی یک انجمن صنفی به دلیل گرانفروشی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: پرونده تخلف یک انجمن صنفی  به اتهام فروش اجباری خدمات به اعضاء شرکت کننده با شکایت شکات و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: با عنایت به بررسی انجام شده و استعلام به عمل آمده از سازمان جهاد کشاورزی، تخلف برای شعبه محرز و در مرحله بدوی، مدیرعامل متخلف به جبران خسارت وارده به شکات خصوصی به ازاء هر سهم به مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال و پرداخت 6 میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران تصریح کرد: با اعتراض مدیرعامل این انجمن نسبت به رای صادره، پرونده مجددا در شعبه دوم تجدید نظر استان مورد رسیدگی واقع و پس از بررسی رای صادره عینا تائید و قطعی شد.