پنجشنبه 14 مرداد 1400
تعزیرات استان آذربایجان غربی
| |
واحدهای تابعه

ردیف

نام شهرستان

شماره تماس

ردیف

نام شهرستان

شماره تماس

1

تعزیرات حکومتی شهرستان خوی

40-36351239

7

تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان

46220839

2

تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس

35249853

8

تعزیرات حکومتی شهرستان شاهین دژ

46320576

3

تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو

34242822

9

تعزیرات حکومتی شهرستان سردشت

44322204

4

تعزیرات حکومتی شهرستان نقده

35629608

10

تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر

44240886

5

تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد

42347199

 

 

 

6

تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب

45266920

 

 

 

Text Box: اداره کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی
center;text-indent:-9.0pt;line-height:250%'>  

آدرس وکدپستی واحدهای تابعه تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی

ردیف

نام واحد

کدپستی

آدرس

 

اداره کل تعزیرات حکومتی استان

5715973355

ارومیه-خیابان شهیدبهشتی روبروی موزه

1

تعزیرات حکومتی شهرستان خوی

5717613695

خوی-بلواررسالت جنب پارک لاله کوچه قدر

2

تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس

سلماس-خیابان پاسداران-تقاطع خیابان شهیدبهشتی

3

تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو

 

ماکو-بلواررسالت قره کورپه خیابان انتظام

4

تعزیرات حکومتی شهرستان نقده

576167614

نقده- خیابان مسافری روبروی ارشاد

5

تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد

5914674685

مهاباد خیابان استاد محمد قاضی خیابان مسرورکوچه ستاره2 پلاک3

6

تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب

5971738863

میاندوآب انتهای خیابان سرباز خیابان مهندسین غربی

7

تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان

5951754967

بوکان خیابان ورزش نبش کوچه نشاط 8

8

تعزیرات حکومتی شهرستان شاهین دژ

65455  59818

شاهین دژ ابتدای خیابان ساحلی جنب خواربار فروشی انصاری فر

9

تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر

5781859567

پیرانشهر –خیابان پانزده خرداد-پشت شهرداری –جنب شورای  

10

تعزیرات حکومتی شهرستان سردشت

5961835844

سردشت-خیابان استادهیمن جنب کلینیک تخصصی طبقه سوم اتاق اصناف