سه شنبه 1 مرداد 1398
تعزیرات استان بوشهر
| |
طرح ها و برنامه ها

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تشکیل کمیته
پژوهش وهمچنین جلسات ماهانه روسای شعب در زمینه های مختلف حقوقی ،اداری مالی ،تحقیق می نمایند .