سه شنبه 1 مرداد 1398
تعزیرات استان بوشهر
| |
گزارش عملکرد

 
آمار ماهانه اداره کل آمار پرونده های بدوی

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر

آبان1386
 
 

شعبه

نوع پرونده موجودی وارده مختومه مانده

شعبه اول

صنفی 6 4
بهداشتی 12 11
قاچاق 0 1
سوخت 1 1
سیمان 0 0
جمع کل 25 19 17 27

شعبه دوم

صنفی 5 4
بهداشتی 1 2
قاچاق 3 0 0
سوخت 3 4
سیمان 0 0 0
جمع کل 18 12 10 20

شعبه سوم

صنفی 0  0
بهداشتی 0
قاچاق

0           

سوخت 0
سیمان 0
جمع کل 0 0 0 0 0

شعبه چهارم

صنفی 2 2
بهداشتی 1 2
قاچاق 3 2
سوخت 2 2
سیمان 1 0
جمع کل 43 9 8 44

شعبه پنجم

صنفی 1 0
بهداشتی 0 2
قاچاق 4 6
سوخت 0 1
سیمان 0 0
جمع کل 45 5 9 41

شهرستان گناوه

7 4 4 7

شهرستان دشتستان

14 14 14 14

شهرستان دشتی

21 1 9 13
شهرستان کنگان گلوگاه 26 2 4 24
صلاحیت ثانویه 19 6 1 24
صنفی 3 5 5 3
جمع کل 48 13 10 51

جمع کل استان

221 77 81 217