شنبه 17 خرداد 1399
تعزیرات استان بوشهر
| |
گزارش عملکرد شعب بدوی

گزارش آمار انطباقی عملکرد با اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی
 شعب رسیدگی بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر- سال ۱۳۹۸

ردیف

 موضوع پرونده

 موجودی

مبلغ ریالی محکومیت در رای

فاصله با هدف درصد عملکرد    برنامه/ هدف

عملکرد

درصد عملکرد (مختومه به مجموع موجودی و وارده) برنامه/هدف

فاصله با هدف مدت زمان رسیدگی (روز)

عملکرد

مدت زمان رسیدگی برنامه/هدف

مانده

مختومه

وارده

مبلغ ریالی محکومیت در رای

1

کالا و خدمات

100

55,364,360,780

+1%

99%

98%

-1

18

17

60

4798

4758

55,364,360,780

2

پرونده قاچاق کالا و ارز

209

2,160,034,897,771

-2%

96%

98%

+18

51

69

141

3216

3148

2,160,034,897,771

3

پرونده ویژه بهداشت، دارو و درمان

16

6,007,605,000

+2%

100%

98%

+3

10

13

5

2242

2231

6,007,605,000

جمع کل

325

2,221,406,863,551

 

 

 

 

 

 

206

10256

10137

2,221,406,863,551

گزارش عملکرد اجرای احکام

گزارش آمار انطباقی عملکرد با اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی

واحدهای اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر - سال ۱۳۹۸

 

ردیف

موضوع پرونده

موجودی

وارده

مختومه

مانده

مدت زمان اجرا برنامه/هدف

عملکرد

فاصله با هدف مدت زمان اجرا (روز)

درصد عملکرد (مختومه به مجموع موجودی و وارده) برنامه/هدف

عملکرد

فاصله با هدف درصد عملکرد    برنامه/ هدف

مبلغ ریالی محکومیت جزای نقدی وارده به اجرای احکام

وصولی ریالی

درصد وصولی برنامه/هدف

درصد وصولی

فاصله با هدف درصد وصولی   برنامه/ هدف

1

کالا و خدمات

24

3239

3251

12

4

2

+2

98%

100%

+2%

10,320,967,983

7,599,164,000

55%

74%

+19%

2

پرونده قاچاق کالا و ارز

218

1211

1315

114

46

38

+8

98%

92%

-6%

612,346,910,724

323,759,176,726

45%

53%

+8%

3

پرونده ویژه بهداشت، دارو و درمان

4

1562

1566

0

2

1

+1

98%

100%

+2%

3,563,355,004

3,011,247,005

92%

85%

-7%

 

جمع کل

246

6,012

6,132

126

 

 

 

 

 

 

626,231,233,711

334,369,587,731

 

65%