سه شنبه 1 مرداد 1398
تعزیرات استان بوشهر
| |
برنامه تحول اداری

 
اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تشکیل کمیته تحول اداری نسبت به تشکیل کمیته پیشنهادات و همچنین کمیته آموزش جهت آموزش کارکنان اقدام نموده است .