سه شنبه 1 مرداد 1398
تعزیرات استان بوشهر
| |
ارتباط با ما

 
شماره تلفنهای اداره کل تعزیرات حکومتی استان
 
 
0771-تلفنخانه:4-5554952
شماره تلفن مدیر کل :5554949-0771
 
0771-شماره تلفن اداره رایانه:5554950

تلفکس:5554955-5550998-0771
E-mail:bsh@tazirat.gov.ir

http://www.tazirat-boushehr.ir