شنبه 17 خرداد 1399
تعزیرات استان بوشهر
| |
درباره اداره کل

 

مدیران کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از ابتدا تا کنون

 

جناب آقای جمال انصاری

مهر 78 تا شهریور 79

جناب آقای خدر کللی خورموجی

شهریور 79 تا مهر 86

جناب آقای مهران معروفی

مهر 86 تا مهر 87

جناب آقای مهدی مصور

مهر 87 تا بهمن 90

جناب آقای محمود احمدی

بهمن 90 تا شهریور 93

جناب آقای روح اله آبداریان

شهریور 93 تا مهر 94

سرکار خانم زهرا افضلی نیا

مهر 94 تا کنون