شنبه 17 خرداد 1399
تعزیرات استان بوشهر
| |
وظایف سازمان
 
 
وظایف سازمان
 
 
صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به قاچاق کالا و ارز و مصوب 23/12/67مجمع تشخیص مصلحت راجع به امور بهداشتی و درمانی با توجه به رسیدگی به تخلفات گرانفروشی - کم فروشی و تقلب احتکار - عرضه خارج از شبکه -عدم درج قیمت - اخفاو امتنا از عرضه کالا - عدم صدور فاکتور عدم اجرای تعهدات واردکنندگان -تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی نداشتن ÷روانه بهره برداری واحدی تولیدی - فروش ارز ریالی -فروش اجباری - عدم اعلام موجودی کالا - کلیه شرکتها و موسسسات و واحدهای تولیدی به استثناءصنوف که مستلزم به اخذ پروانه کسب می باشند - رسیدگی به تخلفات بخش دولتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67مجمع تشخیص مصلحت