سه شنبه 16 آذر 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
اداره کل پیشگیری های اجتماعی

                                                                                               

 

 

                                                                                          فرآینده نظام به خرید کالا

پیشگیری اجتماعی
امروزه شهرنشینی و شهرگرایی به صورت یک پدیده اجتماعی در کلیه جوامع مطرح است و نگاهی گذرا به جمعیت شهری نشان می دهد نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می¬کنند؛ در این روند وجود آنچه به صورت یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می دهد گسترش بیش از پیش جرم و تخلفات است .
افزایش تخلفات و ظهور اشکال نوین اعمال متخلفانه در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرم و تخلفات موجب شده است که تخلف و جرم به صورت یکی از نگرانی های اساسی مردم در آید و در پی آن حکومت ها مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در این قلمرو را ضروری تشخیص دهند.
از این رو پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از تخلف به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش و تربیت و تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند .
دولت ها می¬توانند از طریق راهکارهای متنوعی به مقابله و پیشگیری با تخلف بپردازند و مسلم است که وجود نهادهای پیشگیری از تخلف در هر جامعه ای می تواند نقش مؤثری را ایفا کند. برنامه های پیشگیری از تخلف مجموعه وسیعی از برنامه ها و فعالیت ها را در بخش های مختلف جامعه در بر می گیرد و هیچ نهاد خاصی نمی تواند متولی آن در همه ابعاد باشد و براین اساس نوعی هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر در تحقق این مهم ضروری می باشد. باید همه شهروندان در پیشگیری از تخلف سهیم شوند یعنی بدون آگاهی مردم از اهداف پیشگیری و بدون مشارکت تمامی مردم عملی نمی گردد. چرا که هدف ما تحقق دو اصل اساسی است :
- پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند .
- پیشگیری به مراتب آسان تر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است .
از این رو، این اداره کل در نظر دارد تا ضمن شناسایی تخلفات اقتصادی و اجتماعی، به گفتمان نظری و تجربی واحدی بپردازد.  

اهداف پیشگیری اجتماعی
هدف کلی:
پیشگیری از تخلفات اقتصادی  اجتماعی 
اهداف فرعی:
- شناخت علل بروز تخلفات اقتصادی اجتماعی 
- ارتقاء آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات در جهت سالم سازی فضای کسب و کار و نیز ایجاد و گسترش خود نظارتی در بین شهروندان
- تعامل و همکاری با صاحبنظران، نهادها و سازمان ها در حوزه پیشگیری 
- واکاوی قوانین و مقررات کشوری در حوزه پیشگیری
- رصد و پالایش تخلفات اقتصادی و اجتماعی با توجه به موقعیت جغرافیایی
- آگاهی بخشی آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری کنشی و واکنشی
- نهادینه کردن حقوق شهروندی در قالب فعالیت¬های پیشگیری با گفتارهای اجتماعی 
- پیشگیری های اجتماعی در قالب پیشگیری فرد مدار، رشد مدار و موقعیت مدار 

روش های اجرایی اهداف:
1. برگزاری دوره های آموزشی پیشگیرانه (آموزش مهارت زندگی برای تمام گروه های سنی، آموزش شهروندی، آموزش های مرتبط با پیشگیری به روش های کارگاهی، همایشی، سمیناری، نمایشگاهی و...) 
2. انجام تحقیقات علمی و پژوهشی و جمع آوری آمار و اطلاعات مستند آسیب های موجود در راستای ارائه راهکار مناسب
3. همکاری و مشارکت در انجام فعالیت های پیشگیرانه با دستگاه های دولتی و غیر دولتی
4. مستند سازی آسیب های اجتماعی(با توصیف و تحلیل آماری)
5. غربالگری و شناسایی تخلفات با توجه موقعیت جغرافیایی و آمایش سرزمینی و ارائه ی راهکار و خدمات پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاه ها و تقویت فعالیت های مشارکتی و برون بخشی
6. راه اندازی ،تشکیل ، تقویت گروه ها و فعالیت های مشارکتی و برون بخشی

اهمیت شناخت آسیب شناسی اجتماعی
آسیب شناسی  اجتماعی social-pathology مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی(کجروی ها) قائل می شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به فرایند ریشه یابی بیماری ها گفته می¬شود.
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قوامد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منبع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد. به همین دلیل، متخلفان وکجروان سعی دارند تخلفات وکجروی های خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می شوند.
آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و پیش گیری اند و به بررسی انواع مشکلات می‌پردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی می‌کنند علل مختلف آنها را از جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد. برای کنترل و کاهش آسیب¬های اجتماعی موثرترین راه پیشگیری اجتماعی است. در واقع پیشگیری اجتماعی به دنبال آن است تا از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی به اهداف خویش دست یابد .
اقدامات پیشگیری اجتماعی ابزارهایی را برای کاهش رفتار مجرمانه از طریق تغییر شرایط اجتماعی برای جامعه فراهم می کند. اهمیت پیشگیری اجتماعی در تقویت الزامات عمومی، افزایش سطح کنترل اجتماعی و ممانعت از تخلفات بالفعل یا بالقوه است .
هر جامعه‌ای متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تأثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی  مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار خواهد ساخت. همچنین تدابیر پیشگیری اجتماعی از تخلف می تواند بر کسانی که در خطر تخلفات قرار دارند، تمرکز کند تا آنان احساس انسجام بیشتری با جامعه پیدا کرده وخود را به عنوان شهروند و عضوی از جامعه احساس کند. 

ضرورت تشکیل اداره کل پیشگیری های اجتماعی
مسئله پیشگیری یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می‏شود و نقش اساسی در آن حوزه ایفا می کند. در تعریف پیشگیری گفته می‏شود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی ‏است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‏ها‏ی بازدارنده از وقوع تخلف، جرم وکجروی طراحی و تدوین می‏شود.» بین دو مسئله پیشگیری وکنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل و پیشگیری» را در این رابطه بکار می‏برند و در تعریف آن بیان می‏کنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق می‏شود که قبل از وقوع اتفاق صورت می گیرد و از انحراف و تباهی … جلوگیری می‏کند.» 
با گسترش تخلفات و بدل شدن آن¬ به مسائل اجتماعی می توان گفت؛ این امر یکی از عوامل مهم سد راه توسعه جامعه بوده و کیفیت زندگی افراد را با دشواری روبرو ساخته است. در واقع پیشگیری اجتماعی به دنبال بهینه سازی شخصیت افراد جامعه و حذف بسترهای ارتکاب تخلف و جرم می اشد. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی کلیه اقدامات مداخله ای در محیط شخصی، عمومی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌ را‌ شامل می شود و اقدامی چند نهادی‌ است که‌ در‌ آن حذف علل اولیه‌ تخلف مد نـظر می باشد.  
با تأمل در فعالیت 23 ساله سازمان تعزیرات حکومتی در می یابیم! این سازمان با اعمال قانون رسیدگی سریع و به موقع و دادرسی عادلانه  به پرونده های تخلفاتی، گام های مؤثر در جهت کنترل و کاهش تخلفات برداشته است؛ اما با توجه به تغییرات حاصله در جامعه ی گذار به توسعه، شایسته است؛ جهت بهبود فضای کسب و کار علاوه بر اعمال قانون (پیشگیری کیفری) از دانش و روش های جدید و نوین نیز بهره جست و آن توجه به پیشگیری اجتماعی است و از آنجایی که این نوع پیشگیری ناظر به مرحله قبل از وقوع تخلف و جرم است؛ می¬توان با شناخت چرایی و علل بروز تخلفات، عوامل به وجود آورنده تخلف را کنترل، کاهش و خنثی نمود؛ و با کاهش تخلفات در جهت سلامت، امید و توسعه در جامعه گام های اساسی برداشت.

تشکیلات اداره کل پیشگیری های اجتماعی


تشکیلات اداره کلشرح وظایف
1- تهیه و تدوین سیاست ها، تدابیر و برنامه های پیشگیری اجتماعی از تخلفات با همکاری کلیة دستگاه های دولتی، غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد.
2- بازبینی قوانین، دستورات و دستور العمل ها و بخشنامه ها، ارائه پیشنهادات تقنینی و پیشگیرانه اجتماعی.
3- نظارت بر حسن اجرای برنامه های پیشگیری اجتماعی توسط ادارات کل استانی و اخذ گزارش کمی و کیفی اجرای سیاست ها و برنامه های پیشگیرانه.
4- تهیه و تدوین گزارش های کمی و کیفی تحلیلی از اجرای سیاست¬ها، قوانین و مقررات، مصوبات و برنامه های پیشگیری اجتماعی
5- تهیه و تدوین برنامه ارتقاء باور و نگرش شهروندان به مشارکت در اجرای برنامه های پیشگیری از تخلفات
6- پیشنهادات و راهکار آسیب شناسی علل و عوامل بروز تخلفات و ارائه ی پیشنهادات و راهکارها
7- پیگیری اجرای قوانین و مقرارت، مصوبات دولت و شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعمل های ابلاغی در زمینه امور اجتماعی
8- مطالبه گری از سازمان های دولتی و غیردولتی به منظور اجرای برنامه¬های پیشگیری اجتماعی
9- طراحی و تدوین سیاست های عدالت ترمیمی به منظور پرهیز از برچسب زنی، اصلاح ذات البین و حمایت از خانواده های محکومین و زندانیان.
10- تهیه و تدوین برنامه آموزش کارکنان و شهروندان در خصوص مفاهیم روش ها، الگوها و نحوه ی مشارکت در پیشگیری اجتماعی از تخلفات
11- تبیین سازوکارهای تعامل و همکاری با کلیه سازمان های دولتی و غیردولتی، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در بحث پیشگیری از تخلفات.
12- انجام امور ارجاعی از ناحیه رئیس سازمان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات.

چشم انداز:
اداره کل پیشگیری های اجتماعی با برخورداری از مدیریت دانش محور به گونه ای عمل خواهد نمود تا بتواند به«احصاء آسیب های اجتماعی تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی » و «تبیین و تحدید مرزهای سلامت و آسیب دیده  عرصه های اقتصادی» دست یابد. 

مأموریت:
ایجاد بستر و فضای مناسب جهت تسهیل تعاملات سازنده و راهبردی سازمان با شهروندان ودستگاه های مرتبط، در حوزه پیشگیری های اجتماعی. 

سیاست های راهبردی  
با گسترش و پیچیده شدن سطح فراگیری و الگوهای متغیر شیوع آسیب های اقتصادی  اجتماعی در جامعه، به منظور ساماندهی، یکپارچه سازی و توسعه خدمات و برنامه ها در زمینه پیشگیری و کنترل سوء رفتارهای اقتصادی  اجتماعی (شامل:گرانفروشی،کم فروشی، احتکار، تولید و توزیع کالاهای تقلبی و ...) و همچنین ایجاد مشارکت، تعامل و همراهی با دیگر دستگاه¬های اثر بخش در حوزه اجتماعی، سیاست ها و برنامه اجرایی اداره کل پیشگیری های اجتماعی تهیه شده است. این اداره کل با توجه به ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف، برنامه¬های خود را با سه راهبرد، به شرح زیر تدوین نموده است.  
1- شناسایی آسیب ها و پیشگیری اجتماعی 
2- آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت عمومی
3- احیاء و ارتقاء حقوق شهروندی با گفتمان اجتماعی


اقدامات
اداره کل پیشگیری های اجتماعی بر این باور است با شناسایی و رصد آسیب های اقتصادی  اجتماعی، آموزش   مهارت-های زندگی و دانش اجتماعی همچنین با ارتقاء آگاهی و سطح دانش مردم،"خود نظارتی" شکل خواهد گرفت و شهروند مطلع از حقوق شهروندی خود می داند با انجام تخلف چه عواقبی را پیش رو خواهد داشت؛ این رفتار موجب تغییر فرهنگ و در نهایت منجر به پیشگیری از ناهنجاری های برآمده از تخلفات اقتصادی خواهد شد. از این رو اهم اقدامات این اداره کل با تکیه بر سه راهبرد به شرح زیر اعلام می گردد:

الف) شناسایی آسیب ها و پیشگیری اجتماعی 
- تهیه و تدوین پراکندگی تخلفات صنفی با توجه به آمایش استانی
برای کنترل و کاهش تخلفات صنفی در محیط های مستعد سوء رفتارهای اقتصادی  ضروریست اقدامات پیشگیرانه، متمرکز به قبل از وقوع تخلف باشد. بدین منظور این اداره کل اقدام به تهیه و تدوین « پراکندگی تخلفات صنفی با توجه به آمایش استانی » در جهت کاهش رشد فزاینده تخلفات و ناهنجاری های اجتماعی، با اهداف پنجگانه‌ به شرح زیر نموده است : 
 شناخت وضعیت موجود تخلفات و الویت بندی تخلفات
 بررسی روند تغییرات تخلفات
 شناسایی عوامل تعیین کننده تخلفات و احصاء عوامل اصلی ارتکاب تخلف
 شناسایی استان مستعد برای ارتکاب تخلفات
 طراحی برنامه‌های مناسب و جامع در عرصه های فرهنگی اجتماعی برای کاهش تخلفات و ناهنجاری های برآمده از تخلفات اقتصادی در مقیاس استانی و ملی

- بررسی آسیب شناسانه صنوف

آرایشگاه زنانه
از میان کلیه صنوف که به ارائه خدمات و کالا می پردازند می توان به صنف سلامت محور آرایشگاه های زنانه اشاره نمود .صنفی که از نظر اقتصادی ،بهداشتی،فرهنگی قادر است تاثیرات فراوانی بر فرد، خانواده و در نهایت جامعه از خود برجای گذارد .این صنف با توجه به اهمیتی که در حوزه سلامت روانی و جسمی جامعه دارد؛ مورد توجه است .از این رو نظارت بر نحوه عملکرد این صنف خواهد توانست بسیاری از مشکلات و آسیبهای موجود در این صنف را کنترل ،کاهش و پیشگیری نمایید.

تالارهای پذیرایی 
این صنف به دلایلی چون : هزینه های بالا، تنوع در قیمت، تنوع قیمت در هر واحد صنفی، نبود نرخنامه مشخص و واحد و ... مشکلات فراوانی را برای مصرف کنندگان خدمات این صنف ایجاد نموده است. از این رو جهت کاهش،کنترل و پیشگیری برخی از مشکلات و آسیب¬های موجود در این صنف به بررسی آسیب شناسانه آن پرداخته شد.

آتلیه داران ،عکاسان و فیلم برداران 
صنف آتلیه های عکاسی و فیلم برداری یکی از صنوف پرمخاطب در بین شهروندان است .این صنف به دلیل ورود به حریم خانوادهها در حین ارائه خدمات از حساسیت بالایی برخوردار است.عدم رعایت امانتداری،  شئونات اسلامی و خانوادگی دربرخی از آتلیه داران از علل بررسی صنف مورد نظر می¬باشد.

اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
با توجه به نواسانات شکل گرفته در بازار و افزایش ناگهانی نرخ ارز، علاوه بر افزایش قیمت در کالاهای وارداتی در مورد تولیدات داخل نیز با افزایش نجومی لوازم خانگی مواجه هستیم از این رو جهت بررسی و شناسایی مشکلات و آسیب های موجود در صنف مذکور و همچنین ارتقاء سطح آگاهی شهروندان برای خریدی آگاهانه تعامل و مشارکت با اتحادیه اشاره شده در دستور کار قرار گرفت.

اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار
با آغاز سال تحصیلی و وجود مشکلات موجود در بازار به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز، کلیه اقلام موجود در بازار نوشت افزار دچار نوسانات شدید در قیمت شد .این امر موجب گردید تا صنف نوشت افزار مورد بررسی قرار گیرد. هدف حمایت از تولید ملی، شناسایی و بررسی چالش¬های موجود و پیشگیری از بروز مشکلات ناگهانی در صنف مذکور بود. 

ب‌) آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت عمومی 
- نشست هم¬اندیشی با اساتید و متخصصین حوزه علوم اجتماعی 
این نشست به منظور تحقق اهداف دولت و مأموریت سازمان در جهت سالم سازی و بهبود فضای کسب وکار،کنترل،کاهش و رفع رفتارهای نابهنجار اقتصادی- اجتماعی و نیز حفظ سلامت عمومی جامعه برگزار گردید در این نشست راهبردی، موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت :
• معرفی مأموریت نوین سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه پیشگیری اجتماعی 
• شناسایی عوامل اجتماعی مؤثراز دیدگاه اساتید راجع به پیشگیری اجتماعی از تخلفات اقتصادی 
• اولویت بندی مسائل و آسیب¬های اقتصادی – اجتماعی در چارچوب مأموریت سازمان تعزیرات حکومتی

- تعامل با دو مرجع اثر گذار استانی، امامان جمعه و استانداران 
به منظور تحقق اهداف سازمان در جهت کنترل  و کاهش تخلفات اقتصادی اجتماعی این سازمان در رویکرد جدید خود با نگاه پیشگیرانه اقدام به تعامل با دو مرجع اصلی و اثرگذار استانی،«امامان جمعه و جماعات»و«استانداران»نموده است این اقدام جهت "ترویج فرهنگ پیشگیری"،"آگاهی و شناخت آحاد مردم از فضای کسب و کار سالم"،"آموزش و احیاء ارزش های اسلامی ایرانی" انجام شده است. 
- نگارش شیوه نامه"تبیین آسیب های اجتماعی اقتصادی و احیاء فرهنگ مشارکت 
به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان و همکاری بیشتر مردم در اجرا بهینه مأموریت سازمان تعزیرات حکومتی طرح فوق با هدف معرفی و اعلام روش های ارتقاء سطح آگاهی عمومی به منظور صیانت از سلامت شهروندان و رعایت حقوق شهروندی خانواده بزرگ جامعه ی ایرانی اسلامی و همچنین پیشگیری از گسترش تخلفات اقتصادی می باشد.
طرح فوق به سه شیوه اجرا می گردد:
1- رسانه های دیداری و شنیداری و شبکه های اجتماعی: 
- برگزاری چندین نشست خبری
- پخش گزارش خبری کوتاه از صدا و سیما
- حضور در برنامه های خبری و اجتماعی صدا و سیما
2- ابزارهای تبلیغاتی
- ارسال بروشورهای آگاهی دهنده برای گروه های مختلف جامعه (دانش آموزان، اولیاء دانش آموزان و مدارس، دانشجویان)
- ارائه بروشور آگاهی دهنده در سمینارها و همایش¬های صنفی
- ارائه مقاله در روزنامه¬های کثیرالانتشار با توجه به آشنایی بیشتر مردم با خدمات و وظایف سازمان
3- تعاملی رو در رو :
- تعلیم گروه های مرجع (رهبران فکری) با موضوع فعالیت سازمان به منظور افزایش آگاهی در سایرین نظیر: معلمین، اساتید و روحانیون و...
- برگزاری نمایشگاه های دوره ای با هدف ارتقاء آگاهی شهروندان 
- برگزاری پنل و کارگاه های آموزشی با موضوع "فرآیند نظام به خرید کالا و خدمات" و آگاهی از قوانین نظام صنفی جهت آگاهی شهروندان نظیر :دانش آموزان ، دانشجویان، بانوان شاغل در دستگاه های دولتی ،کارآفرینان به عنوان مصرف کننده، تولید کننده و توزیع کننده جهت ارتقاء آگاهی و سطح دانش و بینش مصرف کنندگان در مکان هایی نظیر : مدارس، دانشگاه ، فرهنگسراها و...
• تعامل و همکاری با مراجع تأثیر گذار کشور نظیر : آموزش و پرورش ،معاونت اجتماعی وزارت کشور، ستاد عالی فرهنگی نری مساجدکل کشور ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و...به منظور معرفی رویکرد اجتماعی سازمان، گفتمان نظری و مطالبه گری در جهت حمایت و احیاء حقوق شهروندی (گروه های مختلف اجتماعی: دانش آموزان، دانشجویان و آحاد مردم) 
• تهیه محتوا برای"امامان جمعه" با عنوان «شاهدان و منادیان سلوک اجتماعی» و " استانداران " سراسر کشور با عنوان «نگاهی نو در معماری تعاملات کسب و کار» به منظور تعامل با دو مرجع اثر گذار استانی
• انتشار "ماهنامه نهال" با هدف آگاهی بخشی و آموزش "سازندگان فردای ایران سربلند"، در حفظ ارزش های اجتماعی، گسترش و ترویج دانش اقتصاد سالم و مهارت زندگی، حفظ و انتقال روش های کسب روزی حلال
• چاپ کتاب با عنوان طرح ملی "ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه" و ارسال آن برای مراجع و مسئولین آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و دینی به جهت آگاهی مسئولین از وضعیت موجود  برخی از آرایشگاه های زنانه و تدبیر جهت کنترل، پیشگیری و کاهش تخلفات و معضلات 
• تهیه بروشورهای آگاهی دهنده برای گروه های مختلف جامعه، و توزیع در سمینارها و همایش ها و مدارس 
• ارائه مقاله در روزنامه های کثیر الانتشار با توجه به آشنایی بیشتر مردم با مأموریت وظایف سازمان،
• طراحی کتاب یک صفحه ای با موضوع تخلفات سازمان تعزیرات به منظور افزایش دانش و کسب مهارت اجتماعی دانش آموزان(بر اساس روش پیشگیری رشد مدار)
• تهیه محتوا با موضوع چگونگی خرید و دریافت خدمات سالم و بهداشتی به ویژه درصنوف سلامت محور در سطح جامعه 
• عضویت در کمیته های آسیب های اجتماعی شهر تهران با هدف مشارکت و تعامل با دستگاه های عضو جهت کاهش آسیب های اجتماعی 
• تعامل و همکاری با سازمان اجتماعی وزارت کشور به منظور کاهش آسیب¬های اجتماعی برآمده از تخلفات اقتصادی 
• نگارش شیوه نامه"روش های ارتقاء سطح آگاهی شهروندان به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش تخلفات اقتصادی"
• تشکیل اتاق فکر
یکی از روش های حل مسئله در حوزه مدیریت، آفرینندگی  است. آفرینندگی یافتن پاسخ مطلوب و مناسب برای تحولات و رویدادها  می باشد. در این راستا یکی از ابزارهای توسعه خلاقیت و مفهوم سازی اتاق فکر است. ماموریت اصلی اتاق فکر پشتیبانی فکری و مشاوره¬ای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان و به بند کشیدن فکر و ایده و دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی است.
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﺮﮐﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ پیوند ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ، ﺩﺭ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی، ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺒﻴﻴﻦ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ نیروهای خلاق درون و بیرون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ می گردد ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. 

ج) احیاء و ارتقاء حقوق شهروندی با گفتمان اجتماعی 
• تهیه منشور حقوق شهروندی سازمان تعزیرات حکومتی
• تهیه و تدوین مصادیق حقوق شهروندی بر گرفته از منشور حقوق شهروندی بر اساس مأموریت سازمان تعزیرات حکومتی
• تهیه و تدوین"مصادیق اختصاصی حقوق مردم و دستگاه"با رویکرد پیشگیری های اجتماعی 
• تبیین و تعریف وظایف و مأموریت سازمان به گروه¬های هدف: دانش آموزان، دانشجویان، اتحادیه صنفی و.... به منظور تکریم حقوق شهروندی شهروندان