یکشنبه 10 فروردین 1399
تعزیرات استان قزوین
| |
درباره اداره کل
آشنایی با تعزیرات حکومتی استان قزوین

اداره کل تعزیرات حکومتی زیر مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و سازمان یکی از ارگانهای زیر مجموعه وزارت دادگستری است که بموجب قانون تعزیرات حکومتی و مصوبه هیات دولت در اواخر سال 1373 به منظور مبارزه با تخلفات اقتصادی در (( قوه مجریه )) فعالیت خود را آغاز نموده و پس از آن به موجب مقررات و مصوبات دیگری اختیارات و صلاحیت هائی نظیر رسیدگی به تخلفات بهداشتی ، دارو و درمان و همچنین رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به اختیارات قبلی سازمان تعزیرات افزوده گردید که انجام کلیه این امور در قالب شعب بدوی و تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش کالا و خدمات ، امور بهداشتی و جرائم قاچاق کالا و ارز شکل گرفته است .در راس سازمان تعزیرات حکومتی معاون وزیر دادگستری قرار دارد که تحت عنوان معاون وزیر دادگستری و ریاست سازمان انجام وظیفه می نماید . اداره تعزیرات حکومتی قزوین دارای 2 معاونت می باشد که ذیلا بشرح آنها پرداخته می شود .
الف - معاونت اداری و مالی اداره کل که 3 بخش زیر مجموعه آن قرار دارد و عبارتند از :
- امور مالی و ذیحسابی
- امور اداری
- خدمات و پشتیبانی
ب - معاونت اجرایی شعب که زیر مجموعه آن عبارتند از :
- اجرای احکام
- شعب بدوی تخصصی
 
واحدهای تابعه اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین در 2 شهرستان تاکستان و بوئین زهرا می باشند شعب فوق الذکر وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بهداشتی و قاچاق در بخشهای مربوطه را عهده دار هستند که عملیات آنها شامل رسیدگی ، صدور رای و اجراء آراء می باشد . یک شعبه تجدید نظر نیز در اداره کل فعال می باشد .