شنبه 8 آذر 1399
تعزیرات استان قزوین
| |
مديريت محتوا
طرح ها و بر نامه های اداره کل : 
  1. برگزاری گشتهای مشترک با نیروهای انتظامی 
  2. برگزاری گشتهای مشترک با شرکت نفت 
  3. برگزاری گشتهای مشترک با بازرسان غیر صنفی 
  4.  برگزاری گشتهای مشترک  تاکسیرانی  و بازرسان غیر صنفی 
  5. برگزاری گشتهای مشترک دامپزشکی  و بازرسین غیر صنفی 
  6. برگزاری گشتهای مشترک دانشگاه علوم پزشکی و بازرسین غیر صنفی 
  7. تاسیس صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل  با هدف تامین نیازمندیهای اعتباری و رفع مشکل مالی اعضاء بصورت وام قرض الحسنه 
  8. برگزاری زیارت عاشورا هر پنج شنبه