شنبه 8 آذر 1399
تعزیرات استان قزوین
| |
گزارش عملکرد
  آمار عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین در4 ماهه نخست سال 90 بر حسب تخصص شعب 
تخصص شعبه موجودی وارده مختومهمانده 
بدوی کالا و خدمات 31030043178136
بهداشت دارو و درمان 2484383235
قاچاق کالا و ارز 37364231
جمع37138834052202