یکشنبه 22 تیر 1399
تعزیرات استان قزوین
| |
واحدهای تابعه
واحد های تابعه
  •  ادارات تابعه اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین شامل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان که کاررسیدگی به تخلفات اقتصادی حوزه قضایی خود را دارد . 
  • اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین زهرا برتخلفات حوزه قضایی شهرستان بوئین زهرا رسیدگی می نماید.