یکشنبه 30 شهریور 1399
تعزیرات استان قزوین
| |
ارتباطات اداره کل
به تناسب صلاحیتهای قانونی موجود و در راستای انجام وظایف و اختیارات محوله با مراجع و سازمانهای مختلف ارتباط کاری و نزدیک وجود دارد که از مهمترین مراجع و سازمانهای مذکور میتوان به ادارات ذیل اشاره نمود : 
  1. سازمان بازرگانی
  2. دانشگاه علوم پزشکی
  3. سازمان دامپزشکی  
  4.  گمرک و نیروی انتظامی 
  5.  اداره کل دخانیات استان قزوین 
  6. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه قزوین