سه شنبه 6 آبان 1399
| |
تاریخ 1399/07/05         ساعت 12:46:59     گروه خبری تعزیرات

وزیر دادگستری در سفر به استان اردبیل از تعزیرات حکومتی این استان بازدید و با همکاران دیدار و گفتگو کرد.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در سفر به استان اردبیل، ضمن بازدید از اداره کل با تمامی پرسنل اداره کل در محل کار خودشان ملاقات و با آنها  صمیمانه گفتگو کرد.
در این بازدید رحیمی آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ضمن ارائه گزارش جامعی از عملکرد اداره کل، مسائل و مشکلات را مطرح و وزیر دادگستری دستورات لازم را صادر کرد.