یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان گیلان
| |
مديريت محتوا

 شناسنامه خدمات تعزیرات حکومتی

 برای دانلود فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی اینجا کلیک کنید

 

نمودارهای مربوط به دریافت خدمت / زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

1.  نمودار جریان پرونده های خاص

2. نمودار جریان رسیدگی در شعب تجدیدنظر

3. نمودار پرونده های عالی تجدیدنظر