چهارشنبه 7 آبان 1399
تعزیرات استان گیلان
| |
گزارش عملکرد

 

   اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان

«سال رونق تولید »

 

 

 

آمار عملکرد یکساله  اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان

 

سال 1398

 

 

1.  آمار عملکرد کلی سالیانه شعب تعزیرات حکومتی استان گیلان به تفکیک نوع تخلف - سال 1398

 

محکومیت به ریال

درصد عملکرد

مانده

مختومه

وارده

موجودی

موضوع پرونده

ردیف

260,326,833,588

99.70

155

13368

13409

114

کالا و خدمات

1

781,620,892,060

100.30

158

2616

2607

167

پرونده قاچاق کالا و ارز

2

9,157,803,770

101.20

9

1815

1794

30

بهداشت، دارو و درمان

3

1,051,105,529,418

100%

322

17799

17810

311

جمع

مبلغ محکومیت: یکهزار و پنجاه و یک میلیارد و یکصد و پنج میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و چهارصد و هجده ریال

 

 

 


 

 

4. گزارش فراوانی تخلفات - سال 1398

4. 1. بخش کالا و خدمات

درصد فراوانی

تعداد

عنوان تخلف

ردیف

34%

5001

عدم درج قیمت

1

15%

2248

گرانفروشی

2

9%

1253

کم فروشی

3

8%

1171

عدم صدور فاکتور

4

7%

961

عدم ارائه فاکتور خرید

5

34%

4091

سایر

6

 

 

 

 

 

4. 2. بخش قاچاق کالا و ارز

درصد فراوانی

تعداد

عنوان تخلف

ردیف

35%

711

حمل و نقل چوب و ذغال و هیزم جنگلی بدون تحصیل پروانه

1

23%

462

نگهداری کالای قاچاق

2

18%

374

حمل کالای قاچاق

3

16%

324

نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی

4

8%

152

سایر

5


4. 3. بخش بهداشت، دارو و درمان

درصد فراوانی

تعداد

عنوان تخلف

ردیف

49%

790

عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی با علم به غیربهداشتی بودن آن

1

17%

272

عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع ...

2

16%

261

عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی با موضوع ماده 17

3

6%

91

تداخل صنفی

4

12%

187

سایر

5

 


 

5. آمار عملکرد کلی سالیانه واحدهای اجرای احکام ادارات تعزیرات حکومتی استان گیلان

سال 1398

 

 

وصولی ریالی

مبلغ ریالی محکومیت اعاده حق شاکی وارده به اجرای احکام

محکومیت وارده به اجرای احکام

درصد عملکرد

مانده

مختومه

وارده

موجودی

موضوع پرونده

40,575,891,215

4.495.388.306

81,177,068,289

98.70

162

9725

9858

29

کالا و خدمات

49,826,246,751

38.005.330.907

1,941,055,332,347

101.10

112

1716

1698

130

پرونده قاچاق کالا و ارز

2,052,050,660

24.653.028

2,253,527,475

99.30

13

1503

1513

3

بهداشت، دارو و درمان

92,454,188,626

42,525,372,241

2,024,485,928,111

99%

287

12944

13069

162

جمع

مبلغ وصولی: نود و دو میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و شش ریال

 


 

 


 

آمار عملکرد سالیانه گشت های سیار استان گیلان- سال 1398


میزان محکومیت

تعداد پرونده های متشکله

تذکر

تعداد واحدهای بدون تخلف

تعداد واحدهای دارای تخلف

تعداد بازرسی

تعداد اکیپ گشت

2.648.942.443

1266

754

2927

2185

5866

1714

 

نمودار عملکرد سالیانه گشت های سیار استان گیلان- سال 1398

 

 

 
 

تهیه شده در اداره آمار و فناوری اطلاعات اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان- فروردین 1399