شنبه 5 بهمن 1398
تعزیرات استان گیلان
| |
گزارش عملکرد
گزارش عملکرد شش ماهه اول 86 در استان گیلان

وضعیت پرونده های کالا و خدمات تعزیرات حکومتی استان گیلان در شش ماهه اول سال 86
وارده مختومه محکومیت به ریال

1141

1033

1,991,481,094
 
وضعیت پرونده های بهداشتی تعزیرات حکومتی استان گیلان در شش ماهه اول سال 86 
وارده مختومه محکومیت به ریال

604

610

100,226,000

 
وضعیت پرونده های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان گیلان در شش ماهه اول سال 86
وارده مختومه محکومیت به ریال

20

18

9,109,365,099