یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان گیلان
| |
گزارش عملکرد

 

 

« سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»

 

 

 

 

آمار عملکرد یکساله  اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان

 

سال 1400

 

 

 

 

          

 

 

 

فهرست

 

 

 

1- شعب رسیدگی

2- اجرای احکام

3- گشت سیار

4- سایر گزارشات آماری عملکردی

5- پیوست ها 

1. شعب رسیدگی

 

1 .1. آمار عملکرد کلی شعب تعزیرات حکومتی  استان گیلان به تفکیک نوع تخلف یکساله سال1400

 

محکومیت به ریال

درصد عملکرد

مانده

مختومه

وارده

موجودی

موضوع پرونده

ردیف

444,770,432,827

100.80

29

17113

16979

163

کالا و خدمات

1

2,090,584,088,178

103.40

97

3399

3287

209

پرونده قاچاق کالا و ارز

2

3,783,342,932

100.50

1

1542

1535

8

بهداشت، دارو و درمان

3

2,539,137,863,937

101%

127

22054

21801

380

جمع

میزان محکومیت: دو هزار و پانصد و سی و نه میلیارد و یکصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار و نهصد و سی و هفت ریال

 


 

 

گزارش فراوانی تخلفات رسیدگی شده در شعب

1 .5 .1. بخش کالا و خدمات

درصد فراوانی

تعداد

عنوان تخلف

ردیف

%37

65464

عدم درج قیمت

1

14%

24301

گرانفروشی

2

%8

13828

کم فروشی

3

8%

13590

عدم صدور فاکتور

4

%5

8092

عدم ارائه فاکتور خرید

5

%28

52809

سایر

6

1 .5 .2. بخش قاچاق کالا و ارز

درصد فراوانی

تعداد

عنوان تخلف

ردیف

%26

3944

نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط غیرواحدهای صنفی

1

%21

3166

حمل و نقل چوب و ذغال و هیزم جنگلی بدون تحصیل پروانه

2

%18

2735

نگهداری کالای قاچاق

3

%17

2524

حمل کالای قاچاق

4

%18

2883

سایر

5

1 .5 .3. بخش بهداشت، دارو و درمان

درصد فراوانی

تعداد

عنوان تخلف

ردیف

34%

7267

عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی با موضوع ماده 17

1

29%

6180

عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی با علم به غیربهداشتی بودن آن

2

13%

2706

عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع ...

3

7%

1696

عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز بهداشتی درمانی

4

17%

3848

سایر

5

 

 2. اجرای احکام

 1.2. آمار عملکرد کلی واحدهای اجرای احکام ادارات تعزیرات حکومتی استان گیلان یکساله سال1400

وصولی ریالی

مبلغ ریالی محکومیت اعاده حق شاکی وارده به اجرای احکام

محکومیت وارده به اجرای احکام

درصد عملکرد

مانده

مختومه

وارده

موجودی

موضوع پرونده

51,094,552,946

5,675,474,550

74,451,870,549

100.20

120

11107

11084

143

کالا و خدمات

155,442,325,405

32,506,967

231,201,966,028

101.70

71

2227

2189

109

پرونده قاچاق کالا و ارز

2,779,824,503

14,903,108

2,957,456,716

101.10

2

1215

1202

15

بهداشت، دارو و درمان

209,316,702,854

5,722,884,625

308,611,293,293

101%

193

14549

14475

267

جمع

مبلغ وصولی: دویست و نه میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و هفتصد و دو هزار و هشتصد و پنجاه و چهار ریال

 

 

3. گشت سیار

3 .1. آمار عملکرد کلی سالیانه گشت های سیار استان گیلان سال1400

میزان محکومیت

تعداد پرونده های متشکله

تذکر

تعداد واحدهای بدون تخلف

تعداد واحدهای دارای تخلف

تعداد بازرسی

تعداد اکیپ گشت

21,116,004,357     

1160

1732

8136

2604

12472

2064

 

3. 2. آمار مقایسه ای عملکرد سالیانه گشت سیار تعزیرات حکومتی استان گیلان- سالهای 1399 و 1400

 

درصد رشد

تذکر

درصد رشد

تعداد واحدهای دارای تخلف

درصد رشد

تعداد واحدهای بازرسی شده

درصد رشد

تعداد اکیپ گشت

سال

%70+

1017

%19+

2199

%83+

6801

%33+

1372

1399

1732

2604

12472

2064

1400

 

4. سایر گزارشهای آماری عملکردی

4. 1. آمار عملکرد سالیانه بر اساس سایر شاخص های تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان در سال 1400

 

ردیف

نام شاخص

واحد اندازه­گیری

استاندارد کشوری

عملکرد استان

وضعیت کلی

1

مدت رسیدگی به پرونده های عادی کالا و خدمات

روز

53

12

مطلوب 41 روز جلوتر از برنامه

2

مدت رسیدگی پرونده های بهداشت دارو و درمان

روز

38

9

مطلوب 29 روز جلوتر از برنامه

3

مدت رسیدگی پرونده های قاچاق کالا و ارز

روز

54

33

مطلوب 21 روز جلوتر از برنامه

4

مدت رسیدگی به پرونده های تجدیدنظر

روز

48

20

مطلوب 28 روز جلوتر از برنامه

5

مدت اجرای احکام پرونده های کالا و خدمات

روز

31

8

مطلوب 23 روز جلوتر از برنامه

6

مدت اجرای احکام پرونده های بهداشت دارو و درمان

روز

57

6

مطلوب 51  روز جلوتر از برنامه

7

مدت اجرای احکام پرونده های  قاچاق کالا و ارز

روز

59

28

مطلوب 31 روز جلوتر از برنامه

8

وصولی به محکومیت قطعی قابل اجرای پرونده های کالا و خدمات

درصد

60

76

مطلوب 16 درصد جلوتر از برنامه

9

وصولی به محکومیت قطعی قابل اجرای پرونده های بهداشت دارو و درمان

درصد

95

95

مطلوب- منطبق با برنامه

10

وصولی به محکومیت قطعی قابل اجرای پرونده های قاچاق کالا و ارز

درصد

50

67

مطلوب- 17 درصد جلوتر از برنامه

 

گزارش آمارعملکرد اداره کل گیلان در حوزه نظارت بر بازار مرغ- سال 1400

 

تعداد بازرسی

تعداد واحدهای دارای تخلف

عمده تخلفات

تعداد پرونده های متشکله

ارزش پرونده های متشکله

تعداد پرونده های مختومه

میزان محکومیت

 
 

1767

271

گرانفروشی، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و خرید و فروش کالا بر خلاف ضوابط

1189

358,844,445,313

1202

154,773,486,674

 

 

 

با عنایت به اهمیت کالای مرغ در سبد تغذیه­ای مردم و نیز با توجه به مشکلات پیش­ آمده در زمینه تهیه نهاده­ ها و خوراک طیور،  این اداره کل، با همکاری با ادارات جهادکشاورزی، صمت و اتاق اصناف بصورت مستمر به امر نظارت بر بازار و تسریع در رسیدگی به پرونده­ های متشکله در سطح مرغداری­ها، کشتارگاه و تخلفات واحدهای صنفی مربوطه اقدام نمود. بررسی آماری نشاندهنده رشد بیش از 5 درصدی در تعداد پرونده­ ها و بیش از 8 برابری در میزان محکومیت­های مربوطه بوده که این امر نیز بیانگر کیفی­ تر شدن پرونده­ های متشکله می­باشد. 


 

تهیه شده در اداره آمار و فناوری اطلاعات اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان- فروردین 1401