شنبه 5 بهمن 1398
تعزیرات استان گیلان
| |
مديريت محتوا
تحولات اداری:
احصاء و تبیین شرح وظایف مدیران دفاتر شعب
با حول و قوه اللهی ششمین جلسه تحول اداری روز دوشنبه مورخ 6/6/85 ساعت 10 صبح در دفتر مدیر کل محترم به اتفاق اعضاء حاضر برگزار گردید .
موضوع جلسه :
1- احصاء و تبیین شرح وظایف مدیران دفاتر شعب

مشروح جلسه :
نظر به اینکه تاکنون شرح وظایف مدیران دفاتر بطور کامل تدوین نگردیده لذا با بررسی های کارشناسی انجام شده توسط اعضاء محترم شرح وظایف مدیران دفاتر و مسئولان دفاتربطور واحد و تحت عنوان مدیر دفتر به شرح ذیل احصاء گردید :
((احصاء شرح وظایف مدیران دفاتر))
1- ثبت رایانه ای کلیه پرونده ها و شکایات ارجاعی به شعب
2- ثبت پرونده های نیابتی ارجاع شده به شعب
3- تعیین وقت پرونده حسب دستور رئیس شعبه
4- ارسال پرونده یا بنظر رساندن پرونده جهت صدور دستور مقتضی توسط رئیس شعبه
5- تنظیم احضاریه و اخطاریه جهت ارسال به واحد ابلاغ اجرای احکام و ارسال تصویر آراء صادره به شاکی یا متهم و همچنین ابلاغ به محکوم علیه
6- تهیه تصویری از آراء صادره حسب درخواست شاکی یا متهم با دستور رئیس شعبه و برابر با اصل کردن آراء صادره و اوراق پرونده
7- ارسال رونوشت آراء صادره به مراجع ارسال کننده گزارش یا شکایت
8- تهیه بدل کامل پرونده در صورت ضرورت وبرگ شماری و مرتب کردن اوراق پرونده ها
9- پیگیری استعلامات و دستورات رئیس شعبه
10- تهیه پیش نویس استعلامات و آگهی های قانونی و پیگیری آنها با نظارت رئیس شعبه
11- بت ارسال مراسلات و پرونده های شعبه در دفتر مخصوص (تحویل)
12- گزارش اخبار آراء صادره قطعی شده به روابط عمومی جهت اطلاع رسانی
13- راهنمایی و پاسخگویی به ارباب رجوع
14- همکاری و هماهنگی لازم مدیر دفتر جهت تهیه آمار با قسمتهای مربوطه علی الخصوص کارشناس جمع آوری اطلاعات
15- حویل پرونده های قطعی و لازم الاجرا به واحد اجرای احکام و پرونده هایی که نیاز به تجدید نظر دارد به شعبه تجدید نظر