پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
تعزیرات استان گلستان
| |
وظایف سازمان
آشنایی باوظایف وصلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی

تاریخچه :
طرح تأسیس تعزیرات حکومتی در سال 1366 مطرح و قانون آن در مورخ 23/12/67 تصویب گردید . در سال 68 تا 69 تخلفات اقتصادی مربوط به بخش خصوصی به قوه قضائیه و بخش دولتی به قوه مجریه محول شده بود ، بهمین منظور کمیسیونهای تعزیرات حکومتی در مرکز استانها تأسیس در فاصله سالهای 68 تا 73 ستاد تعطیل و رسیدگی در هر دوبخش به قوه قضائیه محول گردید . از این رو با توجه به مشکلات بوجود آمده و عدم توفیق در جلوگیری از تخلفات اقتصادی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 19/7/73 قانون اصلاح تعزیرات حکومتی را تصویب کرد . بموجب این قانون کلیه امور تعزیرات حکومتی ، بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت ، صدور حکم قطعی و اجرای آن به قوه مجریه محول گردید تا براساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.

صلاحیت های شعب اداره کل تعزیرات حکومتی
 

الف: رسیدگی به تخلفات اقتصادی بخش دولتی موضوع قانـون تعزیرات حکومتی :
1. گرانفروشی (ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی )‌
2. کم فروشی و تقلب (م3ق . ت.ح )
3. احتکار (م4ق.ت.ح)
4. عرضه خارج از شبکه (م5ق.ت.ح)
5. عدم درج قیمت (م6ق.ت.ح)
6. اخفاء و امتناع از عرضه کالا (م7ق.ت.ح)
7. عدم صدور فاکتور (م8ق.ت.ح)
8. عدم ارائه فاکتور خرید (بند3م69 قانون نظام صنفی )
9. عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری (م9ق.ت.ح)
10. عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در مقابل دریافت ارز (م10ق.ت.ح)
11. عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز (م11 ق.ت.ح)
12. نداشتن پروانه بهره برداری (م13ق.ت.ح)
13. فروش ارزی وریالی (م14 ق.ت.ح )
14. فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر (م15 ق.ت.ح)
15. عدم اعلام موجودی (م16ق.ت.ح)
16. مواردیکه کالا برخلاف ضوابط در اختیار افراد غیر واجد شرایط برای فروش قرار گیرد (م17 ق.ت.ح)
تذکر :  به موجب تصویب قانون نظام صنفی مصوب از تاریخ 14/2/83 رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی به هیأت های موضوع ماده 17 این قانون واگذار شد .
ب : رسیدگی به تخلفات بهداشتی ،‌ داروئی و درمانی موضوع قانون تعزیرات حکومتی
- تخلفات امور بهداشتی :
1. تولید مواد غذایی ،بهداشتی ، بدون پروانه ساخت و تولید آن بدون حضور مسئول فنی .
2. عرضه کالا ی غیر بهداشتی
3. عدم درج مشخصات بهداشتی (تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه بهره برداری)
4. عدم رعایت فرمول ساخت در مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی .
5. عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت توسط واحد های صنفی و شرکتهای پخش .
6. عدم رعایت ضوابط بهداشت محیط.
- تخلفات امور داروئی و لوازم پزشکی :
1. عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
2. تأسیس داروخانه فاقد پروانه
3. عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی
4. عدم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه
5. عدم ارائه دارو توسط داروخانه در قبال نسخه پزشک
6. گرانفروشی دارو و تعطیلی غیرمجاز داروخانه
7. عدم درج قیمت روی نسخه و امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه
8. تعطیلی غیر موجه داروخانه
- اهم تخلفات امور درمانی :
1. ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد غیر متخصص.
2. خودداری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانسی
3. دریافت وجه مازاد برتعرفه های خدمات پزشکی
4. بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در مؤسسات پزشکی
5. ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی
6. تعطیلی غیرموجه مطب یا مؤسسه پزشکی
7. نپذیرفتن درصدی از بیماران توسط پزشکان و مؤسسات پزشکی
8. ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه کار .


ج : رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز
مستفاد از تبصره 2 ذیل ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجموع تشخیص مصلحت نظام که متضمن :
صلاحیت ثانویه : درصورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه ، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام با سازمان جداگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.
صلاحیت اولیه : در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی . سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده ههای فوق الذکر می باشند .