پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
تعزیرات استان گلستان
| |
درباره اداره کل

معرفی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان
ادره کل تعزیرات حکومتی گلستان درشهرستان گرگان واقع در بخش غربی  که این استان ازشمال به جمهوری ترکمنستان و از شرق به شهرستان علی آباد،ازغرب به کردکوی وبندرترکمن و از جنوب به ارتفاعات شاهکوه و استان سمنان متصل است ،استقرار یافته ،مساحت شهرستان 5/2848 کیلومترمربع و جمعیت آن 485000 نفرمی باشد و ازنظر تقسیمات کشوری دارای 2 بخش،9 دهستان و 2 شهر( گرگان و آق قلا ) است.اداره کل دارای 6 شعبه بدوی و 2شعبه تجدید نظر می باشد که ازتعداد 6 شعبه بدوی 1 شعبه مربوط به رسیدگی به جرائم قاچاق کالاو ارز و 1 شعبه ویژه بانوان است این اداره کل درزمینی به مساحت 1700 مترمربع درچهارطبقه بنا شده است

وضعیت استخدامی پرسنل اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان

شهرستان اداره کل نوع خدمت
8 26 رسنل رسمی
8 5 پرسنل پیمانی وخریدخدمت
8 2 پرسنل کارمعین وموقتمیزان تحصیلات پرسنل اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان
شهرستان اداره کل مدرک تحصیلی
10 21 فوق لیسان
10 10 لیسانس
1 1 وق دیپلم
1 1 دیپلم
2 ---- زیردیپلم
توجه : از تعداد 57 نفر نیرو در سطح استان6 نفر در حال ادامه تحصیل می باشند


آدرس- اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان: میدان بسیج سایت اداری
تلفن تماس اداره کل : -32480401-32480400 فکس: 32425999
مرکز مشاوره حقوقی اداره کل : 32480398

Golestan@tazirat.gOv.Ir

gls.tazirat@gmail.com

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1401/02/18

 
شماره تلفنهای تماس اداره کل تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه :

اداره کل 32480400-32480401-017

دفتر مدیرکل32480404--017

فکس دفتر مدیرکل  32425999--017

حراست اداره کل 32422442--017
مرکز مشاوره حقوقی اداره کل 32480398-017

اداره رایانه 32480396-017
گنبد کاووس 33302343و 33330420-017
کردکوی 34342703---34346929--017
بندرترکمن 34427936--34428936--017

-علی آباد کتول  34221808-017-----
مینودشت  35225150--35221551--017

-پست الکترونیکی اداره کل= 

Golestan@tazirat.gov.Ir

gls.tazirat@gmail.com


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1401/02/18