پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
تعزیرات استان گلستان
| |
ارتباط با ما

شماره تلفنهای تماس اداره کل تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه :

 مشخصات روسا و واحدهای ستادی اداره کل و شهرهای تابعه 

 

 تلفن  های عمومی  اداره کل    32480400-32480401-017

 

دفتر مدیرکل  32480404-017

فکس دفتر مدیرکل  32425999-017

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان

 

 

 


معاونت اجرائی امورشعب و مرکز مشاوره حقوقی اداره کل 32480398-017

 

 

 

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  ـ 32480402-017

 

 

رئیس اداره ابلاغ و اجرای احکام 

 

 رئیس اداره ابلاغ احکام و اوراق قضایی

 

 

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی ـ 32480405-017

 

حراست اداره کل  32422442-017 

 

اداره آمار و فناوری اطلاعات و دبیرخانه 32480396-017

 

 

ذیحساب و رئیس اداره امور مالی ـ 32480399-017

 

 

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد و  روابط عمومی اداره کل 

 

گنبد کاووس 33302343 & 33330420-017

 

کردکوی 34342703 & 34346929-017

 

بندرترکمن 34427936-017 & 34428936-017

 

علی آباد کتول  34221808 & 34241575-017

 


مینودشت  35225150 & 35221551-017

تلفن رسیدگی به شکایات وگزارشات مردمی 135

  

 

پست الکترونیکی اداره کل 

 

Golestan@tazirat.gov.Ir

 

gls.tazirat@gmail.com