سه شنبه 8 بهمن 1398
تعزیرات استان ایلام
| |
وظایف سازمان
صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی
 
الف : بخش تخلفات اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی ( تخلفات واحد های تولیدی ، توزیعی و خدماتی غیر صنفی ) موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67
ب : بخش تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی دارویی و درمانی مصوب 23/12/67
 ج: بخش جرائم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و سایر قوانین مرتبط اهم تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 :
 1-گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالایا خدمات به بهای بیشتر از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی.
 2-کم فروشی و تقلب : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرارگرفته است.
 3- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
 4-عرضه خارج از شبکه : عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده.
 5-عدم درج قیمت : عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد .
 6- اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
 7-عدم صدور فاکتور : عبارت است از خودداری از صدور فاکتور راجع به کالایاخدمات یا صدور فاکتور خلاف واقع.
 8-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیشتر از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
 9-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی : عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد .
 10-عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت ازقبیل نوع، مقدار ، قیمت ، استاندارد ، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه .
 11- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی .
 12- فروش ارزی ، ریالی : عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
 13- فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
 14- عدم اعلام موجودی کالا : عبارت است از عدم اظهار صحیح نسبت به تعداد موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضوابط اعلام آن توسط دولت تعیین می شود .
 15- تخلفات صنفی بخش دولتی : چنانچه موارد فوق الذکر در وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی یا تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی صورت پذیرد تخلف محسوب می شود . شعبه مجازات را متناسب با موارد ذیل تعیین می نماید :
الف : درصورتی که درآمدحاصل ازتخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد.
 ب: چنانچه در نتیجه تخلف ارتکابی در آمد من غیر حق عاید فرد یا افرادی در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد .
 ج: چنانچه در نتیجه تخلف هیج گونه در آمدی عاید نشده باشد .
 مراجع و اشخاص اعلام کننده تخلف یا شکایت در خصوص تخلفات اقتصادی :
 الف : سازمان های نظارتی مرتبط با بخش تخلفات مذبور که به نوعی مرجع دولتی اعلام کننده تخلف محسوب می شوند :
 1- معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی
 2- سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با تخلفات سازمانها ، نهادها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادی عمومی غیر دولتی
 3- بانک های عامل: نظیر بانک صادرات ، توسعه صادرات ، ملی و غیره در ارتباط با تخلفات فروش ارزی ، ریالی ، عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان و وارد کننده در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
 4- مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
 ب: اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب مورد در خصوص تخلفات بخش اقتصادی شاکی خصوصی تلقی می شوند .
 1- کلیه سازمان ها ، نهادها و شرکت ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی
 2-کلیه اشخاص حقوقی غیر دولتی نظیر شرکت ها ، کارخانجات و نهادها و مراکز بخش خصوصی و کلیه شرکت ها و موسسات تعاونی
 3- اشخاص حقیقی اهم تخلفات بخش بهداشتی :
 1- ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی .
 2-ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار
 3-خودداری بیمارستانها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی .
 4- ایجاد وارائه خدمات مازاد بر احتیاج بمنظور سود جویی ویا دخل وتصرف در صورتحساب ودریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت .
 5- بگارگیری کلیه متخصصین وصاحبان حرفه های پزشکی وپیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت باشند در موسسات پزشکی .
 6-اشتغال صاحبان حرفه های پزشکی وپیرا پزشکی فاقد مجوزهای قانونی کاردرموسسات پزشکی .
 7-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی .
 8-ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی وپزشک کشیک وسایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ، تعطیل غیر موجه مطب ویا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ونپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه .
 9- عرضه وفروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه .
 10- نداشتن پروانه تاسیس برای داروخانه .
 11- عرضه وفروش دارو بدون حضور مسئول فنی .
12- عدم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه.
 13- تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر معتبر وغیر رسمی توزیع دارو .
14- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک .
15- ارائه دارو به متقاضی با قیمت بالاتر از قیمت رسمی وعدم درج قیمت دارو در نسخه مربوط وممهور نمودن آن .
16- نگهداری ویا عرضه وفروش داروهای فاسد وتاریخ گذشته .
17- فروش کالا غیر از دارو ، لوازم بهداشتی وآرایشی ، شیرخشک ، غذای کودک ولوازم مصرفی پزشکی مجاز توسط داروخانه .
18- فروش لوارم بهداشتی ، آرایشی ، شیر خشک ، عذای کودک ولوازم مصرفی پزشکی بیش از قیمتهای تعیین شده توسط داروخانه .
19-امتناع ازعرضه دارو وسایرکالاهای خریداری شده توسط داروخانه .
20- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر .
21- تهیه شیر خشک فاقد مجوز ورود وزارت بهداشت، ویا تهیه شیر خشک از شبکه های غیررسمی وعرضه شیرخشک خارج ازشبکه کوپنی ویابیش ازقیمت رسمی توسط داروخانه .
 22- عدم ارائه فاکتور به متقاضی در خصوص لوازم وملزومات پزشکی وغیره که برای تولید ویا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده است .
 23- تولید مواد خوردنی – آشامیدنی – آرایشی وبهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت وسایر پروانه های بهداشتی لازم .
 24-تولید مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی بدون حضور مسئول فنی
 25-عدم حضور مسئول فنی در هر مرحله از تولید .
 26- عدم الصاق برچسب اطلاعاتی وپروانه ساخت وتاریخ تولید وانقضاء برروی محصولات تولیدی .
 27- عدم رعایت فرمولاسیون محصول توسط واحد های تولیدی .
 28- عرضه کالا ی خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی فاقد پروانه ساخت ، یا مجوز ورود از وزارت بهداشت
 29- عرضه کالای غیر بهداشتی
30-عرضه مواد اولیه ،خوردنی وآشامیدنی, آرایشی وبهداشتی به تولید کنندگان فاقد مجوز و پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت
31- عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی( بهداشت فردی و عمومی )
مراجع و اشخاص اعلام کننده تخلف یاشاکی:
الف : سازمانهای نظارتی دولتی در بخش تخلفات بهداشتی ، دارویی ودرمانی که حسب مورد مرجع اعلام کننده تخلف محسوب می شوند وعبارتند از:
1- دانشگاه علوم پزشکی . 2- شبکه های بهداشت . 3- دامپزشکی .
ب - اشخاص حقیقی یا حقوقی که حسب مورد در بخش تخلفات بهداشتی ، دارویی ودرمانی شاکی خصوصی تلقی می شوند وعبارتند از :
1-کلیه سازمانها ونهادها وموسسات دولتی ونهادی عمومی غیر دولتی . 2- کلیه اشخاص حقوقی غیر دولتی نظیر شرکتها ، کارخانجات وواحدهای بخش تعاون. 3- اشخاص حقیقی .
 اهم تخلفات راجع به قاچاق کالا وارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب سال1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام :
 1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز. مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده واز حقوق گمرکی وسود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد .
 2- خارج نکردن وسایط نقلیه ویا کالایی که بعنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی برخروج وسایط نقلیه وکالا .
 3- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه وپرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض خواه عمل درحین خروج ازگمرک یا بعد از خروج کشف شود .
 4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یابرداشتن از آن .
 5- اظهارکردن کالای ممنوع الورودویا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر .
 6- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده وماخذحقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض کالای اظهار شده نباشد . کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم ازاینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط ویا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
 7- خارج نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز درمواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است .
 8- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض آن کمتر است بانام دیگر وبا استفاده از اسناد خلاف واقع .
 9- بیرون بردن کالا ازگمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد خلاف واقع .
 10- اظهارخلاف راجع به کمیت وکیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز ازکشور گردد .
 11- حمل کالای قاچاق مراجع یا سازمانهایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز بحکم قانون کاشف تلقی می شوند عبارتند از:
 1-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
 2- گمرک جمهوری اسلامی حسب مورد مراجع یا سازمانهایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز بحکم قانون شاکی تلقی می شوند عبارتند از :
 1- سازمان دخانیات درخصوص کالاهای دخانی 2- سازمان شیلات درخصوص محصولات شیلات 3- گمرک جمهوری اسلامی درخصوص کالاهای گمرکی 4- شرکت پخش وپالایش فرآورده های نفتی درخصوص فرآورده های نفتی 5- وزارت جهادکشاورزی درخصوص فرآورده های جنگلی