چهارشنبه 3 بهمن 1397
تعزیرات استان کرمان
| |
گزارش عملکرد
امار وعملکرد مهرماه تعزیرات حکومتی استان کرمان

استان کرمان در مهرماه سال جاری در شعب بدوی دارای 128 وارده و161 مختومه و 63 مانده می باشد و مبلغ محکومیت این استان در مهرماه1727454965 ریال می باشد آمار عملکرد شعبه بهداشت 9 وارده و 5 مختومه می باشدو مبلغ محکومیت5801600 ریال می باشد.