چهارشنبه 3 بهمن 1397
تعزیرات استان کرمان
| |
واحدهای تابعه
واحد های تابعه

 شهرستان بافت

1ـ موقعیت جغرافیایی:

شهرستان بافت با مساحت 5/12813 کیلومترمربع در جنوب غرب استان کرمان قرار گرفته است و دارای 4 مرکز شهری بزنجان ، رابر ، ارزوئیه و سه بخش و 14 دهستان و 621 آبادی دارای سکنه می باشد . فاصله مرکز شهر تا مرکز استان 165 کیلومتر می باشد. این شهرستان در میان ادامه رشته کوههای هزار و بلندیهای جبال بارز محصور است و بخش عمده ای از منابع آبی استان نظیر رودخانه هلیل از ارتفاعات این شهرستان سرچشمه می گیرد.
2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 122967                          درصد جمعیت شهری : 5/34                   درصد جمعیت روستای غیر ساکن 5/65

شهرستان بم

1ـ موقعیت جغرافیایی:

شهرستان بم با مساحت 19424 کیلومتر مربع در شرق استان کرمان واقع است. فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 185 کیلومتر می باشد.این شهرستان دارای 5 مرکز شهری بم ، بروات ، محمد آباد ، فهرج و نرماشیر و 4 بخش 13 دهستان و 572 آبادی دارای سکنه است.
ارتفاع آن از سطح دریا 10760 متر از شمال به کرمان و کویر لوت از جنوب به رشته کوههای بارز و جیرفت ، از شرق به استان سیستان بلوچستان و از غرب به شهرستان بافت محدود می شود .

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان :198435                          درصد جمعیت شهری : 3/42                    درصد جمعیت روستای غیر ساکن 7/57

شهرستان بردسیر

1ـ موقعیت جغرافیایی:

شهرستان بردسیر با مساحت 6324 کیلومتر مربع ن در مرکز استان کرمان واقع شده و فاصله مرکز شهرستان تا کرمان 60 کیلومتر می باشد و دارای 3 مرکز شهری ، 1 بخش ، 6 دهستان و 344 آبادی دارای سکنه می باشد. ارتفاع آن از سطح دریا 2040 متر می باشد از نظر جغرافیایی این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان و رفسنجان از جنوب شهرستانهای بافت و جیرفت از مشرق به شهرستانهای بم و از مغرب به شهرستان سیرجان محدود است.

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 65745                          درصد جمعیت شهری : 6/39                      درصد جمعیت روستای غیر ساکن 4/60

شهرستان شهر بابک

1ـ موقعیت جغرافیایی:

شهرستان شهربابک با مساحت 13531 کیلومتر مربع در شمال غربی استان کرمان واقع شده و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 240 کیلومتر می باشد و دارای 2 مرکز شهری شهربابک و دهج ، 1 بخش ، 9 دهستان و 315 آبادی دارای سکنه می باشد. ارتفاع آن از سطح دریا 905 متر می باشد از نظر جغرافیایی این شهرستان از شمال به استان یزد از شرق به شهرستان رفسنجان ، از جنوب شهرستان سیرجان و از مغرب به استان یزد و فارس محدود است.

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 61652                          درصد جمعیت شهری : 3/51                       درصد جمعیت روستای غیر ساکن 7/48


شهرستان جیرفت

1ـ موقعیت جغرافیایی:

شهرستان جیرفت با مساحت 13799 کیلومترمربع وسعت دارد و در قسمت مرکزی استان واقع شده است.فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 250 کیلومتر است و دارای 4 مرکز شهری جیرفت ، عنبر آباد ، درب بهشت و جبالبارز و 4 بخش و 21 دهستان و 1107 آبادی دارای سکنه می باشد.
این شهرستان از شمال به شهرستانهای بم و کرمان ، از جنوب به شهرستان کهنوج ، از شرق به قسمتی از شهرستان بم و از غرب به شهرستان بافت محدود شده است.

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 208874                        درصد جمعیت شهری : 8/35                        درصد جمعیت روستای غیر ساکن 2/64


شهرستان رفسنجان

1ـ موقعیت جغرافیایی:

شهرستان رفسنجان با مساحت 10678 کیلومترمربع وسعت دارد و در قسمت شمال غربی استان واقع شده است.فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 110 کیلومتر است و دارای 6 شهر و 3 بخش و 16 دهستان و 431 آبادی دارای سکنه می باشد.
این شهرستان از شمال به شهرستان بافق از استان یزد ، از جنوب به شهرستانهای بردسیر و سیرجان ، از شرق به کرمان و از غرب به شهرستان شهربابک محدود شده است.

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان :240211                             درصد جمعیت شهری : 9/48                     درصد جمعیت روستای غیر ساکن 1/51


شهرستان راور

1ـ موقعیت جغرافیایی:
 

شهرستان راور با 1535 کیلومتر مربع در شمال استان کرمان واقع شده است و دارای یک مرکز شهری ( راور ) ، 2 بخش و 4 دهستان ، و 116 آبادی دارای سکنه می باشد . شهرستان راور در سال 1376 با الحاق دهستانهای راور ، حرجند و هروز از شهرستان کرمان بوجود آمد.

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 34278                               درصد جمعیت شهری : 6/72                      درصد جمعیت روستای غیر ساکن 4/27

شهرستان زرند

1ـ موقعیت جغرافیایی:

شهرستان زرند با مساحت 8452 کیلومتر مربع در شمال استان کرمان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 75 کیلومتر است و دارای 4 مرکز شهری زرند ، کوهبنان ، کیانشهر و خانوک و 2 بخش و 13 دهستان و 366 آبادی دارای سکنه می باشد . ارتفاع آن از سطح دریا 1555 متر است این شهرستان از نظر آب و هوائی به دو منطقه صحرائی و کوهستانی با هوای معتدل تقسیم می شود و دارای پوشش گیاهی بسیار ضعیف می باشد.

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 133472                      درصد جمعیت شهری : 6/45                             درصد جمعیت روستای غیر ساکن 4/54شهرستان سیرجان

1ـ موقعیت جغرافیایی :

شهرستان سیرجان با مساحت 13553 کیلومتر مربع در غرب استان کرمان واقع شده است . فاصله مرکز شهرستان تا مرکز کرمان 180 کیلومتر است و دارای سه مرکز شهری ( سیرجان ، زید آباد ، و نجف آباد ) یک بخش 10 دهستان 467 آبادی دارای سکنه می باشد. ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 1735 متر است این شهرستان از شمال به شهرستان رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود می باشد.

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 198627                    درصد جمعیت شهری : 68                                  درصد جمعیت روستای غیر ساکن 32

شهرستان کهنوج
 
1ـ موقعیت جغرافیایی:
 

شهرستان کهنوج با مساحت 24705 کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده و مرکز آن شهر کهنوج است . این شهرستان دارای 5 شهر ، 5 بخش و 20 دهستان 944 آبادی دارای سکنه می باشد. فاصله شهر کهنوج تا مرکز استان 350 کیلومتر است . این شهرستان از شمال به شهرستان جیرفت از شرق به استان سیستان بلوچستان و از جنوب و غرب به استان هرمزگان محدود است.
 

2ـ جمعیت نیروی انسانی :

جمعیت شهرستان : 194936                 درصد جمعیت شهری :14                                       درصد جمعیت روستای غیر ساکن 86