یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان کرمان
| |
برنامه تحول اداری
تجزیه و تحلیل اقدامات کمیسون تحول اداری اداره کل تعزیرات حکومتی استان

در دنیای معاصر بقای هر سازمان رهین توجه شدید به نیازهای خدمات گیرندگان و طراحی و اجرای برتر فرایندهاست از اینرو توجه به اصل اخلاق اگر چه درهمه سازمانها اصلی مهم و لازم الاجرا است لیکن در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی که هدف ان جلو گیری از تعدی و اجحاف خدمت به مردم ( قشر مصرف کننده ) و برقراری عدالت اقتصادی است پایبندی به ارزشهای اخلاقی جایگاه بس رفیعی دارد .در اجرای مصوبه شماره 8540/13 ط مورخ 10/12/81 شورای عالی اداری موضوع طرح بکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری که برای اداره کل تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صدرو اجرای احکام قانونی در برابر اشخاصیکه عمدتا به عنوان متهم یا محککوم علیه و معترض مراجعه می نمایند حائز اهمیت و حساسیت فراوانی بوده و برخورد با آنان ظرافت ویژه ای را می طلبد برهمین اساس اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان در سال 83) 1ـ با ایجاد یک مرکز مشاوره مردم با تعزیرات به صورت اختصاص یک خط پیغامگیر (2261197) و حضور کارشناس واحد بازرسی و پاسخگوئی به شکایات به منظور احترام و ارج نهادن به مراجعات ارباب رجوع , آگاه سازی مردم به حقوق خوددر بازار و نقش آنان در مبارزه با تخلفات اقتصادی 2ـ اختصاص روزهای اداری یکشنبه و چهارشنبه برای ملاقات مردم با مدیرکل به منظور برقراری ارتباط نزدیک و حضوری فی مابین جهت حصول اهداف پیش بینیشده در خصوص مشاوره مردم با تعزیرات3ـ تهیه و اختصاص دفتر ویژه ای در مدخل ساختمان به منصور نظر سنجی و ثبت نظرات پیشنهادات و انتقادات مراجعین جهت ارائه روحیه انتقاد پذیری و نیز استفاده مطالب مطروحه برای اتخاذ رویه های بهترو مناسب تر در تکریم ارباب رجوع 4ـ اطلاع رسانی به ارباب رجوع در زمینه مبانی تائسیس و رسالت ذاتی صلاحیتهای اختیارات قانونی وظایف و ساختار تشکیلاتی سازمان تعزیرات حکومتی این اداره کل و اطلاعات للزمه در جهت اگاهی و آشنایی ارباب رجوع ب انواع تخلفات تعزیراتی مراتب مختلفه مجازاتهامراحل تشدید مجازات شیوه رسیدگی به تخلفات و اصدار آرا مراحل رسیدگی بدوی, تجدید نظرو تجدیدنظر عالی و نیز تجدید نظرویژه قاچاق کالاو ارز بصورت نصب تابلوهای اعلانات و انتشار بروشورهای مناسب 5ـ توجه جدی و کافی به سرعت عمل در امر رسیدگی به پروندههای تخلفات اقتصادی و اتخاذ تمهیدات و روش های موثر برای کاهش هرچه بیشتر زمان رسیدگی و احتراز از اطاله رسیدگی 6ـ تاکید بر مراعات بیش از پیش مسئولین ادارات تابعه روسای شعب و اجرای احکام و احدهای اجرایی در حفظ حرمت و شخصیت مراجعین با مشخصات صدرالشاره و پذیرش آنان با خشرویی و رافت اسلامی 7ـ نظم وقت شناسی و کاربرد تفکر ( خدمات گیرندگان) که از دی ما قشر آگاه آزاد انتخابگر ولی نعمت دارای کرامت انسانی بوده اندبرای بهبود امور و حفظ حقوق مصرف کنندگان گام بردارد.