یکشنبه 3 مهر 1401
تعزیرات استان کرمان
| |
درباره اداره کل
وضعیت اداری و پرسنلی اداره کل  


ساختمان اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با مساحت عرصه 1695 متر مربع و اعیانی حدود 4400 متر مربع در مرکز شهر کرمان واقع شده است این ساختمان طبقه که دارای 45 اتاق،  دو سالن و یک نماز خانه  می باشد. 

- از نظر پرسنلی این اداره کل دارای 85 نفر نیرو می باشد که از این تعداد 50 نفر رسمی -16 نفر پیمانی  -17 نفر قرارداد کارموقت و معین می باشند. که تعداد 50نفر از نیروهای در مرکز استان مشغول خدمت می باشند.