شنبه 7 خرداد 1401
تعزیرات استان خراسان رضوی
| |
منشور اخلاقی

توجه به اصل اخلاق اگر چه در همه سازمان ها اصلی لازم الاجراست،لیکن در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی که هدف آن جلوگیری از تعدی و اجحاف،خدمت به مردم-قشر مصرف کننده- و برقراری عدالت اقتصادی است،پایبندی به ارزش های اخلاقی،جایگاه رفیعی دارد.

از این رو منشور اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی بر مفاد زیر استوار می گردد:
1- ما بر این عقیده ایم که رسالت سازمان تعزیرات حکومتی چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید. 2- ما همواره در انجام فعالیتهای خود، استانداردهای حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت امور را فدای کمیت نخواهیم نمود. 3- ما می کوشیم روش هایی را به کار بندیم که در نهایت حافظ حقوق مصرف کنندگان باشد. 4- ما بر این باوریم که پاسخگویی به مردم،آمادگی برای ارائه اطلاعات و مراقبت از فرآیند رفع مشکلات آنان در عرصه فعالیت های اقتصادی بسیار گرانسنگ است و برای عمل به آن همواره خواهیم کوشید. 5- رعایت ادب و نزاکت،عدالت و انصاف در ارائه خدمات خوب به مردم را از جمله وظایف مهم خود می دانیم. 6- باور ما به حقانیت مخاطب و خدمات گیرندگان و ارزشمندی دیدگاه های ایشان است. 7- نظم،وقت شناسی،آراستگی و پوشش اسلامی مناسب پیوسته مورد توجه ما خواهد بود. 8- ما خواهیم کوشید همواره از کاربرد تفکر خدمات گیرندگان برای بهبود امور،حمایت کنیم. 9- ما خدمت گیرندگان را قشر آگاه،آزاد،انتخابگر،ولی نعمت و دارای کرامت انسانی می دانیم و جلب رضایت او را یک دستاورد مهم تلقی می کنیم. 10- ما سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین و عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه سازمان که همسو با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران است،کوشا باشیم.