دوشنبه 7 بهمن 1398
تعزیرات استان خراسان شمالی
| |
وظایف سازمان
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و داروئی مطابق نئام مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

*مطابق قانون مربوط به امور بهداشتی، درمانی ، تخلفات در این بخش به سه گروه تقسیم می شود:
الف) تخلفات بهداشتی
ب) تخلفات درمانی
ج) تخلفات دارویی
تخلفات امور بهداشتی عبارتند از
تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون پروانه ساخت
تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون حضور مسئول فنی
عدم درج مشخصات بهداشتی (تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه) بر روی کالای مذکور
عدم رعایت فرمول ساخت در تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی
عرضه کالا های فاقد پروانه ساخت توسط واحد ها و شرکتهای پخش
عدم رعایت ضوابط بهداشتی
تخلفات امور درمانی عبارتند از
ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیر متخصص
ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط متخصصین بدون پروانه کار
خودداری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس
دریافت وجه اضافه تعرفه های خدمات پزشکی و ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
بکارگیری متخصصین فاقد مجوز قانونی کار در مؤسسات پزشکی
بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی
ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی-تعطیلی غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی
نپذیرفتن درصدی از بیماران توسط پزشکان و مؤسسات پزشکی
تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی عبارتند از :
عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
تاَسیس داروخانه فاقد پروانه
عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی
عدم حضور مسئول فنی داروخانه
تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر رسمی
عدم ارائه دارو توسط داروخانه در مقابل نسخه پزشک
گرانفروشی دارو توسط داروخانه
عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور نمودن نسخه توسط داروخانه
نگهداری عرضه یا فروش داروی فاسد یا تاریخ گذشته توسط داروخانه
عرضه کالاهای غیر دارویی ، بهداشتی، آرایشی،لوازم پزشکی و غذایی کودک توسط داروخانه
گرانفروشی، لوازم بهداشتی، آرایشی، لوازم پزشکی و غذایی کودک توسط داروخانه
امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه
تعطیلی غیرمجاز داروخانه
عدم صدور فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکتهای توزیعی
شعب بدوی تخلفات اشخاص حقوقی:
شرکتهای تولیدی و صنعتی که خدمات یا کالا مستقیماً به مصرف کننده ارائه نمی کنند.
شرکتها و مؤسسات دولتی مانند مخابرات، پست و غیره
شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت مثل گاز، آب و فاضلاب، برق و غیره
نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده
واحد و شرکتهای خصوصی غیر صنفی
تخلفات ارتکابی اشخاص حقوقی فوق الذکر به شرح ذیل است
گرانفروشی
کم فروشی و تقلب
احتکار
عرضه خارج از شبکه
عدم درج قیمت
اخفا و امتناع از عرضه کالا
عدم صدور فاکتور معتبر
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی
فروش اجباری
عدم اعلام موجودی کالا
در اختیار گذاشتن کالا بر خلاف مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده به اشخاص غیر واجد شرایط
وظیفه تجدید نظر خواهی از آراء صادره
آرایی که مجازات قانونی آن برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی می باشد قطعی است و سایر مجازاتها قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
اما در خصوص آراء شعب قاچاق به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (1) ماده 4 قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب 29/3/79 هیات وزیران .کلیه آراء صادره از شعب قاچاق قطعی و لازم الاجرا می باشد. ولیکن محکوم علیه می تواند ظرف یکماه از رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در قانون درخواست رسیدگی مجدد نماید. که قابل تجدید نظر خواهی در شعب ویژه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز در مرکز (تهران) می باشد در پرونده های عادی مهلت تجدید نظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم می باشد.
مهلت تجدید نظر خواهی برای اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی سه ماه پس از تاریخ صدور رای می باشند.

وظیفه اجرای احکام پس از قطعیت حکم صادره :

وفق ماده 32و33 قانون تعزیرات چنانچه محکوم علیه در مدت 10 روز از زمان ابلاغ جزای نقدی را پرداخت ننماید:
الف. جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی (به جز مستسنیات دین) وصول می گردد.
ب. محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه، تا وصول جریمه با نظر شعبه رسیدگی کننده تعطیل می شود و در موارد لزوم مستکف بازداشت خواهد شد.
وفق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 محکوم علیه بازداشت و در ازاء هر از مبلغ جریمه اش کسر خواهد شد.