پنجشنبه 10 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
طرح ها و برنامه ها

طرحهای اجراشده دراداره کل

اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران ضمن مدنظرقراردادن تاکیدات معاون محترم وزیردادگستری وریاست عالی سازمان جهت افزایش توان علمی وتجربی وایجادانگیزه واستفاده بهینه ازاستعدادکلیه پرسنل مبادرت به تشکیل کمیته های تخصصی دربخش حقوقی واجرایی وهمچنین کمیته های غیرتخصصی دربخش امورفوق برنامه نمود،که دبیری ونظارت آن به یکی ازروسای شعب مجرب سپرده شدکه بشرح ذیل ترکیب وشرح وظایف آن باختصاربیان می گردد

الف : کمیته تخصصی بهداشت ودرمان

اعضاء این کمیته رؤسای شعب مرکز استان وروسای ادارات تابعه بانضمام مدیرکل ومعاون اجرایی می باشند، که شرح وظایف آن عبارت است از
اهداف
- ایجادوحدت رویه وهماهنگی بین رؤسای شعب
- تهیه وتدوین مقالات حقوقی
- بررسی آراءبهداشتی صادره ازسوی شعب استان
- تمهیدات لازم درخصوص اجرای سریع آراء وانجام نیابتهای اعطایی
- برقراری جلسات توجیهی برای رؤسای شعب وعنداللزوم آموزش ضابطین بهداشتی
- ارائه راهکارهای لازمه درخصوص انجام بهینه دستورالعملهاوبخشنامه ها
- انجام سایرامورفوق برنامه درراستای وظایف محوله


کارگروه مواد لبنی:
در راستای بخشنامه های صادره از سوی سازمان مبنی بر برگرداندن قیمت محصولات لبنی به سطح قیمت سال 1384 این اداره کل به منظور نظارت بر روند پخش و توزیع عمده و خرده ورعایت بخشنامه های صادره کارگروه مواد لبنی را تشکیل و جناب آقای طهماسبی را بعنوان مسئول کارگروه فوق الذکر انتخاب و به سازمانهای مربوطه معرفی نمود.مشارالیه طی مکاتبات متعدد به مدیران کارخانجات تولیدی آنها را ملزم به رعایت بخشنامه های ارسالی نمودند که متعاقباً پس از بازرسی های بعمل آمده از سطح واحدهای تولیدی استان در مراکز عمده و خرده فروشی بصوت شعب سیار در معیت بازرسان سازمان بازرگانی مشاهده شد که مراکز فوق نسبت به کاهش قیمتها و بازگشت به قیمت سال گذشته محصولات لبنی مبادرت ورزیده اند . لازم بذکر است بازرسی های دوره ایی از مراکز فوق جهت نظارت بیشتر در دستور کار کارگروه مواد لبنی این اداره کل قرار دارد.

ب : کمیته تخصصی مبارزه باقاچاق کالاوازر
اعضاء این کمیته علاوه برمدیرکل ومعاون اجرایی ،روسای شعب ویژه قاچاق کالاوارزمی باشندکه اهم اهداف ووظایف آن عبارت است
اهداف
- تماس گسترده بانهادهای مرتبط مبارزه باقاچاق کالادرسطح استان
- استفاده مطلوب وبهینه ازظرفیت های استانی درریشه کن کردن این معضل اجتماعی
- تبیین راهکارهای مناسب علمی وارائه پیشنهادات لازم دربهبودمعضل قاچاق کالادرسطح استان
- ایجادوحدت رویه وهماهنگی بین رؤسای شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارزدرسطح استان
- تحلیل وبررسی نمونه آراء صادره قاچاق ازسوی کمیته
- تهیه وتنظیم مقالات حقوقی
- ارائه عملکرداداره کل درزمیته مبارزه باقاچاق کالاوارزبه مسئولین ذیربط
- انجام سایرامورفوق برنامه درراستای وطایف محوله


کارگروه مواد سوختی:
با عنایت به اینکه برخورد قاطع با متخلفین عرضه و خروج غیر قانونی فرآورده های نفتی بعنوان یک معضل مورد توجه دولت محترم قرار گرفت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با توجه به صلاحیت ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های متشکله را تحت عنوان عرضه خارج از شبکه در راستای مواد 5،17،52 قانون موصوف و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار نمود که متعاقباً معاون محترم وزیر دادگستری و ریاست معظم سازمان همکاری در اجرای طرح ویژه مبارزه با قاچاق سوخت توسط نیروی انتظامی را با اختصاص شعب ویژه بصورت ثابت و سیار همراه بازرسان سازمان بازرگانی و مامورین نیروی انتظامی خواستار شد که متعاقباً مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان رسیدگی سریع به موارد معنونه و تعیین تکلیف فوری پرونده های متشکله را تاکیدداشتند.این اداره کل پس از وصول دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت یک نسخه از آنرا به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ارسال نمود که در اولین فرصت دبیر محترم کمیسیون فوق و مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری مازندران  آنرا در دستور کار خود قرار داد متعاقباجناب آقای موسوی بعنوان مسئول کارگروه مواد سوختی اداره کل و ناظر بر روند توزیع سوخت از جنبه های قاچاق،عرضه خارج از شبکه ،نحوه توزیع سهمیه،قیمت و غیره در سطح استان انتخاب و به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان معرفی شد.
اقدامات لازم در خصوص نگرانیهای بــرخی از دستگاهها انــجام و ابهامات مـوجود در تعیین سهمیه برای حجم عظیمی از بهره برداران سنتی و همچنین واحدهای غیر مجاز صنعتی و دام و طیور مرتفع گردید همچنین اجرای مجدد سهمیه بندیها،صدور حوالجات و کوپن و کارت همچنین اقدامات کنترلی و نطارتی در مرز و تقویت مرزبانی و هنگ های مرزی،افزایش بازرسیها،انجام گشتهای مشترک بازرسی و نظارت با همکاری سازمان بازرگانی،تعزیرات حکومتی،نیروی انتظامی،شرکت پخش فرآورده های نفتی،شیلات،صنایع و معادن،جهاد کشاورزی و … در اولویت کاری کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت قرار گرفت لازم بذکر است که این اداره کل از هر حیث آمادگی خود را جهت رسیدگی و برخورد قاطع با اخلال گران عرصه مواد سوختی به کمیسیون فوق الذکر اعلام نموده است.

ج: کمیته تحقیق وپژوهش
جهت استفاده بهینه ازاستعدادهای کلیه پرسنل وتکامل وباروری وبروزتوان علمی وحقوقی ونیزمشارکت ونزدیکی همکاران کمیته مذکورایجاد، که دراین مدت اندک فعالیتهای خوبی انجام داده است که عبارتنداز
اهداف
- انجام امورپژوهشی درراستای اهداف سازمانی
- همکاری نزدیک باکمیته های بهداشت وقاچاق
- انجام ماموریت های پژوهشی وتحقیقی کمیسیون حقوقی اداره کل وارائه راهکارهای قانونی
- ترغیب همکاران به خصوص رؤسای محترم شعب بسوی پروژه های پژوهشی
- تهیه مقالات حقوقی ونشرآن درنشریه های درون سازمانی وخارج ازسازمان
- جلب همکاری مراکزعلمی وپژوهشی بخصوص پژ.هشکده سازمان
- سعی دراستفاده بهینه ازاوفات فراعت همکاران
- معرفی همکارانی که درامرپژوهش منشاء اثارارزشمندبوده اندبه سازمان وتقدیرمناسب ازآنان
- تهیه وجمع آوری مقالات حقوقی مربوط به حیطه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی وتکثیروارسال انها برای همکاران


د: کمیته تخصصی تشخیص وبررسی صلاحیتها
هدف ازایجادکمیته مذکور،شناسایی وتعیین صنوف وحرفی که رسیدگی به آن درصلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ذیل ماده 2قانون نظام صنفی جدیدالتصویب که دارای قانون خاص بوده وازشمول قانون مذکور مستثنی گردیده بادبیری یکی ازروسای شعب وبانظارت معاون اجرایی درامورشعب وباحضورکلیه روسای شعب مرکزاستان وروسای ادارات پنج گانه ستادی،سازمان بازرگانی استان شامل ادارات نظارت برکالاوخدمات ،مبارزه باقاچاق کالاوارزوحقوقی می باشدکه اثرات تشکیل کمیته مذکوربه تحرک واداشتن سازمان بازرگانی،تحت پوشش قراردادن ونظارت برصنوف خاص وافزایش پرونده هاوفعالترشدن شعب وادارات تابعه می باشدکه درجلسه اول این کمیته مقررگردیدبامکاتبه باسازمان فنی وحرفه ای ،تربیت بدنی، صنایع ومعادن، سازمان نظام مهندسی کلیه تعرفه های مصوب بهمراه نشانی دقیق اعضای تحت پوشش درسطح استان که دارای قانون خاصی بوده به کمیته مذکورجهت بررسی ارسال گردد.همچنین مقررگردیددراسرع وقت گشت مشترک تحت عنوان شعبه سیار،همزمان درسطح استان ازکلیه واحدهای تولیدی شن وماسه ونیزواحدهای تولیدی که جهت تولید،یارانه دریافت می کنندمانندواحدهای ماکارونی وفرآورده های لبنی بازدید ونتیجه به کمیته گزارش شود
اهداف
- ایجادهماهنگی وصمیمیت بیشترفی مابین سازمان صمت واداره کل
- شناسایی وبررسی صنوفی که دارای قانون خاص بوده وبرنامه ریزی جهت اجرای طرح ویژه نظارتی درمحدوده استان
- تعامل بادستگاهها وسازمانهایی که صنوف مذکورتحت پوشش ونظارت آن دستگاهها درحال فعالیت می باشندجهت ایجادانگیزه وهمکاری وعنداللزوم انجام بازرسی های دوره ای باهمکاری دستگاه ذیمدخل؛سازمان بازرگانی واداره کل تعزیرات حکومتی ازطریق گشت مشترک سیار
- پیشنهادراهکارجهت برطرف شدن موانع همکاری دومرجع وتسهیل نظازت بیشتربه کمیسیون هماهنگی فی مابین دومرجع جهت اتخاذتدابیروتصمیم مناسب
- شناسایی مسائل ومعضلات اقتصادی ازجمله تخلفات دربخش های دولتی؛تعاونی وخصوصی جهت تصمیم گیری درکمیسیون هماهنگی امورتعزیرات استان
- سایروظایف محوله دیگر

کارگروه سیمان:
درراستای حمایت ازسیاستهای کلان دولت نهم وتحقق اهداف عالیه سازمان ونیزحمایت ازحقوق مصرف کننده دراوایل سال85این اداره کل اقدام به تشکیل کارگروههایی نمودکه یکی ازآنهاکارگروه سیمان می باشد،سپس جناب آقای طماسبی بعنوان نماینده این اداره کل انتخاب وبه سازمان صمت معرفی گردیدتاباتعامل وهماهنگی بیشترباسازمانهای ذیمدخل برروندتوزیع ومصرف سیمان درسطح استان نظارت داشته باشدتادرصورت مشاهده تخلف جهت برخوردقاطع بامتخلفان مراتب رابه تعزیرات حکومتی گزارش نمایند.علی هذا اکیپی متشکل ازنمایندگان این اداره کل باسازمان صمت مازندران،سازمان صنایع ومعادن وسایردستگاههای نظارتی ذیمدخل تشکیل گردیدتابابرگزاری جلسات ‌وبازرسی های مستمرنظارت کافی برعاملین توزیع ونیزطرحها وپروژ های عمرانی دردست اقدام داشته باشند.ازدیگراقدامات این کارگروه درخواست ازسازمان صمت مبنی براعلام اسامی اشخاص حقیقی وحقوقی که جهت دریافت سیمان خاکستری به کارخانجات معرفی شده اند بهمراه میزان جذب سیمان حواله ای به این اداره کل است تادرصورت بروزتخلف ازناحیه عاملین توزیع دراسرع وفت نسبت به موضوع رسیدگی واقدام قانونی بعمل آید.امورفوق برنامه

الف : واحدآموزش
با عنایت به تاکیدات ریاست محترم وقت سازمان مبنی برارتقای سطح علمی و تخصصی پرسنل و کسب مدارج عالی علمی و نیز برگزاری دوره های آموزشی لازم در راستای برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نتیجتاً افزایش بهره وری کارکنان شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی ؛ این اداره کل پس از تصویب قانون جدید نظام صنفی در راستای امور فوق برنامه واحد آموزش اداره کل را تشکیل و فعال نمود.دوره های آموزشی گوناگون در این اداره کل در سه مقوله آموزشهای بسیج،آموزشهای عمومی وآموزش مهارتهای هفتگانه برگزارگردید.

ب: پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
 
هرکس دربسیج ثبت نام کنددردفترخداثبت نام کرده است. (حضرت امام خمینی(ره))
بسیج اندیشه سبزحضرت امام خمینی(ره) وتفکرناب اسلام محمدی ومولودفرخنده انقلاب اسلامی ایران است.پس ازراه اندازی حوزه شهیدبهشتی ادارات کل درسال عزت وافتخارحسینی بمنظورتقویت روحیه معنوی وهمکاری ومشارکت عمومی درراستای نهضت خدمت رسانی به مردم پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی  تعزیرات حکومتی مازندران شکل گرفت که هم اکنون باصددرصدعضو مشغول فعالیت می باشد.

ج: ستاداقامه نماز
ستاد اقامه نماز اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران  به پیشنهاد مدیرکل محترم جناب آقای مهدی عباسی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز در تاریخ 25/9/83 تشکیل و فعالیت خود را با انتصاب آقای عباس رضیان بعنوان مسئول ستاد اقامه نماز با حفظ سمت آغاز نمود .ستاد اقامه نمازه اداره کل در حدود وسع خود و امکانات موجود با همکاری تعدادی از پرسنل محترم اداره کل و مسئولین استانی خصوصاً مدیران کل محترم اوقاف و امور خیریه،سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز استان اقداماتی انجام داده است.

د: واحد تربیت بدنی

امام خمینی(ره): من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم
در دنیای امروزی بر هیچ کسی فواید و آثار مثبت ورزشی و امور تربیت بدنی پوشیده نیست .زندگی ماشینی امروزی و عدم تحرک و پویایی مشکلات عدیده ای را برای بشر بوجود آورده و نشاط و شادابی را مبدل به خمودگی و افسردگی و سرانجام شیوع انواع بیماری های جسمی و فکری نموده است.لذا این اداره کل در راستای تقویت روحیه جسمی و فکری پرسنل خود مبادرت به تشکیل واحد تربیت بدنی و با تعامل و همفکری با ارگانها و ادارات دیگر از جمله اداره کل تربیت بدنی استان اقدامات لازم را جهت تجهیز اداره کل به امور ورزشی
ه: صندوق قرض الحسنه کارکنان تعزیرات حکومتی مازندران
صندوق قرض الحسنه الغدیر کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران با استعانت از خداوند متعال و با تمسک به آیه شریفه تعاونو علی البر و التقوی با هدف تامین نیازمندیهای اعتباری و رفع مشکل مالی اعضا بصورت اعطای وام قرض الحسنه در سال 1382تشکیل گردید. این صندوق از کارکنان تعزیرات حکومتی سراسر استان عضو گیری نموده و مرکز عملیات دفتری و بانکی آن در مرکز استان می باشد صندوق قرض الحسنه  کارکنان تعزیزات حکومتی مازندران  از بدو تاسیس تاکنون منشا خدمات ارزنده ای به اعضا و پرسنل تعزیرات حکومتی گلستان بوده است .
و: برگزاری دعای پرفیض زیارت عاشورا
این اداره کل به همت و تلاش کلیه همکاران به برگزاریدعای پرفیض عاشورا در روز پنج شنبه هر هفته با پذیرائی از محل خودیاری پرداخته و از استقبال خوب همکاران برخوردار است.

ز: برگزاری جلسات اعیاد ملی و مذهبی و ایام شهادت ائمه علیهم السلام
این اداره کل مناسبتهای مختلف اعیاد و شهادت ائمه علیهم السلام و هم چنین مناسبتهای ملی با حضور مدیر کل و کلیه پرسنل و امام جماعت اداره برگزار می نماید.