پنجشنبه 10 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
گزارش عملکرد

آمار عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران

 

آمار پرونده های عادی کالا و خدمات تعزیرات حکومتی استان مازندران از بدو تأسیس تا کنون

 

 

 

آمارشعب سال 1373

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

4942

4424

500

0

بهداشت ودرمان

0

0

0

0

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

آمارشعب سال 1374

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

18221

17658

1063

0

بهداشت ودرمان

0

0

0

0

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

آمارشعب سال 1375

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

18843

19083

823

0

بهداشت ودرمان

4158

4092

136

0

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

آمارشعب سال 1376

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

13067

13590

300

0

بهداشت ودرمان

4043

4074

105

118738052

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

جمع کل

       

آمارشعب سال 1377

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

22584

20064

2820

4603774833

بهداشت ودرمان

2219

2162

162

62008496

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

آمارشعب سال 1378

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

23145

23528

2437

8423075120

بهداشت ودرمان

941

1010

93

49755400

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

آمارشعب سال 1379

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

20543

20264

2716

3700144028

بهداشت ودرمان

1430

1419

104

68892075

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

آمارشعب سال 1380

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

23281

21758

4239

2962777979

بهداشت ودرمان

1104

772

436

10447362

قاچاق کالا وارز

0

0

0

0

آمارشعب سال 1381

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

21880

24409

1710

4025248692

بهداشت ودرمان

1170

383

1223

14868000

قاچاق کالا وارز

12

3

14

0

آمارشعب سال 1382

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

18802

18982

1530

3456082292

بهداشت ودرمان

2622

1282

2563

74608000

قاچاق کالا وارز

43

32

25

131,417,870,915

آمارشعب سال 1383

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

2287

3742

75

20073295149

بهداشت ودرمان

60

2566

57

31393120

قاچاق کالا وارز

17

38

4

4,821,739,677

آمارشعب سال 1384

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

389

397

67

516533158

بهداشت ودرمان

6

19

44

0

قاچاق کالا وارز

20

19

5

1,162,568,900

آمارشعب سال 1385

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

762

760

69

1147440185

بهداشت ودرمان

61

67

38

2000000

قاچاق کالا وارز

13

12

6

2,218,449,870

آمارشعب سال 1386

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

4205

4115

159

5532347775

بهداشت ودرمان

857

763

132

530,596,544

قاچاق کالا وارز

21

20

7

16,213,552,165

آمارشعب سال 1387

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

4924

4824

259

23341444847

بهداشت ودرمان

740

736

136

566588512

قاچاق کالا وارز

26

32

1

23,713,280

آمارشعب سال 1388

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

15912

13692

2479

59860500545

بهداشت ودرمان

1454

1444

146

759033398

قاچاق کالا وارز

6

3

4

23,713,280

آمارشعب سال 1389

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

43420

45441

0

51338680964

بهداشت ودرمان

1264

1176

88

577059640

قاچاق کالا وارز

8

8

0

387153482

آمارشعب سال 1390

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

34375

40060

0

50103399203

بهداشت ودرمان

1804

2053

249

2225013380

قاچاق کالا وارز

8

10

0

438720877

آمارشعب سال 1391

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

30549

31455

304

39065565815

بهداشت ودرمان

1810

1893

112

1204145665

قاچاق کالا وارز

12

12

2

2229302416

جمع کل

       

آمارشعب سال1392

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

25617

25803

119

64564312151

بهداشت ودرمان

2121

2230

2

2026697365

قاچاق کالا وارز

18

19

1

1,573,029,528

آمارشعب سال 1393

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

24188

24176

138

26756379747

بهداشت ودرمان

2312

2296

19

2,568,002,200

قاچاق کالا وارز

724

704

22

8,659,975,272

آمارشعب سال 1394

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

20417

20169

385

206022959570

بهداشت ودرمان

1729

1702

47

2171849840

قاچاق کالا وارز

582

552

52

266547715048

آمارشعب سال 1395

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

16811

17066

129

51346236488

بهداشت ودرمان

552

594

5

1316383720

قاچاق کالا وارز

1515

1463

104

21795279255

آمارشعب  سال 1396

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

15143

14886

395

95830172485

بهداشت ودرمان

568

530

43

1733660240

قاچاق کالا وارز

1457

1483

82

32346113034


            آمار شعب سال 1397

تخلف

وارده

مختومه

مانده

محکومیت

کالا وخدمات

17824

17937

291

634525326351

بهداشت ودرمان

1001

1015

29

4628867217

قاچاق

1914

1953

44

47286649303