شنبه 5 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
ارتباط با ما
آدرس : ساری خ مازیار – اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران
آدرس الکتریکی : Mzn@tazirat.gov.ir
کد : 011
تلفن : - 33329610- 33329611
نمابر : 33329221- 33329222