جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1398/07/15         ساعت 10:35:02     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعطیلی یک مرکز شنوایی سنجی به علت نداشتن مجوز خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا صالحی گفت: با اعلام گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر فعالیت غیر مجاز یک مرکز شنوایی سنجی در شهر اصفهان، پرونده این واحد متخلف به شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان ارجاع و پس از تایید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و احراز تخلف، رئیس شعبه رسیدگی کننده حکم به تعطیلی و ضبط تجهیزات مرکز به نفع دولت صادر کرد.