یکشنبه 17 فروردین 1399
| |
تاریخ 1398/11/28         ساعت 10:00:19     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران از الزام شرکت خودروسازی به تحویل پنج خودرو کشنده خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: با شکایت یک شرکت عمرانی از یک شرکت خودرویی در مورد ایفا نکردن تعهدات و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرونده تخلف تحویل ندادن پنج خودرو کشنده در شعبه تعزیرات رسیدگی شد.
وی افزود: به موجب حکم قطعی شعبه پنجم تعزیرات حکومتی استان تهران، متهم پرونده به پرداخت خسارات وارده به شاکی و تحویل پنج دستگاه خودرو موضوع قرارداد در حق وی ملزم شد.