جمعه 9 خرداد 1399
| |
تاریخ 1399/02/29         ساعت 10:16:34     گروه خبری اخبار تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از تعزیر قاچاقچی 70 هزار لیتر نفتگاز خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، زهرا افضلی نیا مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: با گزارش اعلامی از سوی فرماندهی پاسگاه شناور فجر در خصوص کشف یک دستگاه شناور فلزی با 70 هزار لیتر سوخت نفتگاز، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی بوشهر فرستاده شد.

وی افز.د: شعبه پس از احضار متهم اتهام حمل، خرید و نگهداری سوخت خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و مسلم تشخیص و در نهایت مالک شناور مذکور به ضبط سوخت مکشوفه و پرداخت دو برابر قیمت بین المللی سوخت به میزان پنج میلیارد و 125 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.