شنبه 9 بهمن 1400
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی
سال جهش تولید
پیشنهاد و نظر خواهی
تاریخ
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیکی
 تلفن
نشانی
وضعیت ارتباطی
با نظارت دولتی بر تخلفات اقتصادی
نحوه رسیدگی به تخلفات اقتصادی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
وضعیت معیشتی - درآمدی شما

وضعیت شغلی

استان/ستاد
امور مربوطه
نحوه فعالیت واحد مربوطه

helpIcon شرح (پیشنهاد)