چهارشنبه 3 بهمن 1397
تعزیرات استان سیستان و بلوچستان
| |
ارتباطات اداره کل

ارتباطات اداره کل با سایر سازمانها و نهادها
اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان وبلوچستان حسب وظایف سازمانی خود با سازمانها و نهادهای ذیل در امور مربوطه همکاری و ارتباط دارد:
سازمان صنعت معدن و تجارت استان در بخش عمومی تخلفات اقتصادی .
دانشگاه علوم پزشکی در بخش تخلفات بهداشتی ، دارویی و درمانی .
نیروی انتظامی در بخش تخلفات قاچاق کالا – عرضه خارج از شبکه – اجرای آراء صادره و ...
گمرک در بخش تخلفات قا چاق کالا .
استاندارد و تحقیقات صنعتی در بخش تخلفات مربوط به تقلب و ...
بانکها در بخش قاچاق ارز و عدم ایفای تعهدات ارزی .
...و