چهارشنبه 3 بهمن 1397
تعزیرات استان سیستان و بلوچستان
| |
ارتباط با ما


اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان وبلوچستان

زاهدان : خیابان مصطفی خمینی اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان وبلوچستان 

پیش شماره : 054  
 دفتر مدیر کل  : 33232334

تلفنخانه : 33225568  و 33225957

معاون اداری ومالی : 33213190

معاون اجرایی : 33213373

بازرسی  : 33263141

حراست : 33213191

اجرای احکام : 33223240

دبیرخانه : 33213372

اداره رایانه : 33223238