چهارشنبه 3 بهمن 1397
تعزیرات استان سیستان و بلوچستان
| |
وظایف سازمان
شرحی بر نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی حسب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است. و به تخلفات اقتصادی ، بهداشتی ، قاچاق بخش غیر صنفی رسیدگی می کند. گفتنی است به تخلفات واحدهای صنفی طبق قانون نظام صنفی در هیئت های 3 نفره مستقر در سازمان بازرگانی رسیدگی می گردد.

ماده واحده : باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه ) محول میگردد تابراساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.

عمده قوانین مورد استناد در تعزیرات حکومتی

1 ـ قانـون تعزیرات حکومـتی مـصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 ـ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
3 ـ قانون تـعزیرات حـکومـتی ، امـور بهـداشتی و درمانی 23/12/67
4 ـ قانـون تـعزیرات حکـومتی راجـع به قاچــاق کالاوارز مصوب 12/2/74.
5 ـ آئین نامه اجـرائی قانون نحوه اعمــال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب سال 79 و اصلاحات بعدی.
6 ـ قـانون مجازات اســلامی و آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری.

موارد شروع رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی

شعب تعزیرات حکومتی وفق 18 آیین نامه سازمانی درموارد زیر شروع به رسیدگی می نماید:
الف) گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
ج ) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
د) اعلام اطلاعات و خبر و گزارشات مردمی.

نحوه رسیدگی شعب تعریرات حکومتی
1 ـ حضوری2 ـ غیابیآراء صادره1 ـ قطعی
2 ـ قابل تجدیدنظر

اشخاصی که حق تجدید نظر از آراء شعب تعزیرات حکومتی را دارند.
ـ شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
2 ـ محکوم علیه.
3 ـ اعضای کمیسیون هماهنگی در استان وشهرستانها.
4 ـ روسای سازمانهای تعزیرات و بازرسی و نظارت.
<< مهلت تجدیدنظرخواهی برای افراد قید شده در بند 1 و 2 ده روز پـس از ابلاغ قانونی و برای افراد مذکور در بندهای 3 و4 سه ماه پس از تاریخ صدور حکم می باشد.>>
روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، چنانچه رای قطعی را برخلاف قانون بدانـند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
آراء شعب بدوی تا سقف یک میلیون ریال قطعی و نسبت به مازاد قابل تجدیدنظر خواهی است . به استثناء احکام مستند به قانون نظام صنفی.
تخلفات اقتصادی مورد رسیدگی درشعب بدوی تعزیرات حکومتی
ـ گرانفروشی ( ماده 2 ق ت ح )
2 ـ کم فروشی و تقلب ( ماده 3 ق ت ح )
3 ـ احتکار( ماده 4 ق ت ح )
4 ـ عرضه خارج از شبکه ( ماده 5 ق ت ح )
5 ـ عدم درج قیمت ( ماده 6 ق ت ح )
6 ـ عدم صدور فاکتور (ماده 8 ق ت ح )
7 ـ عدم ارائه فاکتور خرید ( بند3 ماده 69 ق ن ص )
8 ـ عـدم اجـرای ضــوابط قیـمت گذاری و تــوزیـع ( ماده 9 ق ت ح )
9 ـ مواردی که کالا برخـلاف ضـوابط توزیع در اختـیار افـراد غیر واجد شرایط قرار گیرد. ( ماده 17 ق ت ح )
10 ـ عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قـبال دریافت ارز و خدمـات دولتی ( ماده 10 )
11 ـ عدم اجرای تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولـتی ( ماده 11 )
12 ـ نداشتن پروانه بهره برداری ( ماده 13 )
13 ـ فروش ارزی ، ریالی ( ماده 14 )
14 ـ فروش اجباری کالابهمراه کالای دیگر(ماده15)
15 ـ عدم اعلام موجودی ( ماده 16)

تخلفات قاچاق کالا و ارز
 

در حال حاضر صلاحیت ابتدایی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت محاکم انقلاب می باشد.
در صورتیکه مرجع فوق ظرف مدت 1 ماه از تاریخ وصول پرونده مبادرت به صدور حکم ننماید سازمان شاکی موظف است پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه نماید. و سازمان تعزیرات حکومتی مجاز به صدور حکم می باشد. آراء شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا میباشد و در صورت اعتراض محکوم علیه مراتب تجدید نظر خواهی صرفا" توسط ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی کشور میسر خواهد بود.

تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی

1. عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود .
2. تاسیس دارو خانه فاقد پروانه .
3. عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی .
4. عدم حضور مسئول فنی در داروخانه .
5. تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیررسمی .
6. عدم ارائه دارو توسط داروخانه درقبال نسخه پزشک .
7. گرانفروشی دارو توسط داروخانه .
8. عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور ننمودن نسخه توسط پزشک .
9. نگهداری ، عرضه یا فروش داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته توسط داروخانه .
10. عرضه کالاهای غیر داروئی ، بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه
11. گرانفروشی لوازم بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه .
12. امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه .
13. تعطیلی غیر مجاز داروخانه .
14. عدم صدور فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکت های توزیعی .


تخلفات امور درمانی

1- ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت .
2- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه .
3- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی.
4- ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جوئی .
5- بکارگیری متخصصین و صاحبان حرفه پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
6- دخل وتصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده .
7- ترک موسسه پزشکیتوسط مسئول فنی در ساعات مقرر.
8- بکار گیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای د رموسسات پزشکی .
9- عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی .
10- عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک .
11- افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی .
12- اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی .
13- تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی .
14- تاسیس داروخانه بدون اخذ مجوز .
15- افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی
16- نگهداری و عرضه و فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته .
17- عرضه و فروش اقلام غیر متعارف در داروخانه .
18- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.
19- خودداری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی .
20- ارائه دارو بدون نسخه پزشک.


تخلفات امور بهداشتی

1- تولید مواد غذائی ، بهداشتی ، آرایشی بدون پروانه ساخت .
2- تولید مواد غذائی و بهداشتی و آرایشی بدون حضور مسئول فنی .
3- عدم حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید.
4- عدم درج مشخصات اطلاعاتی ( تاریخ تولیدومصرف وشماره پروانه های بهداشتی ) بر روی کالاهای تولیدی .
5- عدم رعایت فرمول ساخت در تولید مواد خوردنی و آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی .
6- عرضه کالاهای فاقدپروانه ساخت یا مجوز وروداز وزارت بهداشت داروودرمان توسط شرکتهای پخش .
7- عدم رعایت ضوابط بهداشت محیطی در کارخانجات.