دوشنبه 17 مرداد 1401
تعزیرات استان زنجان
| |
ارتباط با ما
   شماره تلفن دفتر مدیریت :33330939
 
تلفنخانه: 33366721
 
شماره تلفن تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر: 35244867
 
شماره تلفن تعزیرات حکومتی شهرستان خدابنده : 34211130-34211056
 

 پست الکترونیکی مدیر کل: www.aseman4340@yahoo.com

 پست الکترونیکی روابط عمومی: www.amir_reza_azimi@yahoo.com